Dodano dnia: 2022-06-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Końskie, Odludna 16 (świętokrzyskie). Działka numer: 1390

Odludna 16, 26-200, Końskie, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-25
Sygnatura: KM 417/21
Obszar działki: 0,5935 ha
Cena wywołania: 213 278 zł
Cena oszacowania: 284 371 zł
Wadium: 28 438 zł

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Końskich

Andrzej Szteleblak

Kancelaria Komornicza, Marszałka Piłsudskiego 4, Końskie, 26-200 Końskie

tel. 41 375 30 15 / fax. 41 375 30 15

Sygnatura: KM 417/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-07-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Końskich z siedzibą przy Iwo Odrowąża 5, 26-200 Końskie, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Odludna 16, 26-200 Końskie, dla której SĄD REJONOWY KOŃSKIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze I Co 392/21.
Opis nieruchomości:
O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I N I E R U C H O M O Ś C I Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak mający Kancelarię Komorniczą w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-07-2022 r., o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Końskich ul. Odrowąża 5 odbędzie się w trybie art. 953 k.p.c. pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Końskie 26-200, ul. Odludna 16, gmina Końskie, powiat konecki, województwo świętokrzyskie, należącej do ***********, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 1390 o powierzchni 0,5935 ha, obręb 3 miasta Końskie, położona 26-200 Końskie, ul. Odludna 16, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczonym o pow. użytkowej 100,45 m2 z dachem dwuspadowym. Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego 63,00 m2. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, korzystny do zagospodarowania. Dojazd do działki drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej, ulica Odludna. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - w pasie na głębokość ok. 60 m od drogi w głąb działki: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pozostała część działki tereny rolne. Teren wyposażony jest w energię elektryczną - brak zasilania, woda ze studni (hydrofor), kanalizacja ściekowa (odprowadzenie ścieków do szamba). Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 284.371,00 zł. Cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi: 213.278,25 zł Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 28.437,10 zł i należy ją wpłacić do dnia poprzedzającego dzień licytacji w Kancelarii Komornika Sądowego, bądź na konto Komornika: PKO Końskie 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598 do sprawy Km 417/21. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowania, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną tam ogłoszone najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość można oglądać w dniu 11-07-2022r. od godz. 9:00 do 10:00. Operat szacunkowy licytowanych nieruchomości znajduje się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 i jest do wglądu. Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy pod nr tel. 41 375 30 15. Komornik Sądowy Andrzej Szteleblak

Suma oszacowania wynosi 284 371,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 213 278,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 437,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi do dnia poprzedzającego dzień licytacji. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598. do dnia poprzedzającego dzień licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Andrzej Szteleblak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Końskie, Warszawska 24b/63 (świętokrzyskie)

Warszawska 24b/63, 26-200, Końskie, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-10
Cena wywołania: 112 848 zł
Cena oszacowania: 150 464 zł

Dom w miejscowości Końskie, Polna 66 (świętokrzyskie). Działka numer: 4678

Polna 66, 26-200, Końskie, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-28
Cena wywołania: 193 334 zł
Cena oszacowania: 290 000 zł