Dodano dnia: 2022-04-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Klaudyn, Ebro 10 (mazowieckie). Działki numer: 889/3, 894

Ebro 10, 05-080, Klaudyn, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-21
Cena wywołania: 774 933 zł
Cena oszacowania: 1 162 400 zł
Wadium: 116 240 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WA1P/xxxxxxxx/0
 
Sygn. nadzoru : I Co 1115/20

Km 1756/20 i Km 2187/21

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Małgorzata Gołaszewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu  21-06-2022r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy Kraszewskiego 22 w sali nr XII,

odbędzie się druga licytacja nieruchomości w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze licytacji publicznej tj. z udziału w wys 1/2 w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej: 05-080 Klaudyn, Stare Babice, ul. Ebro 10, stanowiącej dz.ew. nr 894 o pow. 0,0908 HA, dla której  Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1P/xxxxxxxx/0 - stanowiącego współwłasność Ireneusza Sobieraj i Katarzyny Małgorzaty Sobieraj w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej. Państwo Katarzyna i Ireneusz Sobieraj posiadają na zasadzie współwłasności ustawowej małżeńskiej udział 1/24 w części drogi dojazdowej stanowiącej działki nr ew. 889/3 i nr ew. 889/2 (przejęta przez Gminę Stare Babice) opisanych w KW nr WA1P/xxxxxxxx/5 - udział ten nie podlega wycenie. Pomiędzy działką nr ew. 889/3 i wycenianą nr ew. 894 znajduje się działka nr ew. 1350 będąca własnością innej osoby fizycznej. W związku z powyższym przedmiotowa nieruchomość gruntowa zabudowana nie posiada dostępu do drogi publicznej.   

Suma oszacowania wynosi 1 162 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  774 933,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 116 240,00zł.

Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika: Bank BNP Paribas SA Departament Operacji Płatniczych 18 20300045 1110 0000 0425 2940 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg lub złożyć w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzajcym przetarg.  

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 18.00 oraz oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego w godz. 10.00-14.00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
           
 Komornik Sądowy
 Małgorzata Gołaszewska

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Kocerany, Akacjowa 17 (mazowieckie)

Akacjowa 17, 05-652, Kocerany, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 792 000 zł
Cena oszacowania: 1 056 000 zł

Dom w miejscowości Antoniówka, Antoniówka 239 (mazowieckie). Działka numer: 22/16

Antoniówka 239, 26-630, Antoniówka, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 423 333 zł
Cena oszacowania: 635 000 zł

Grunt w miejscowości Bieniewice, Świętego Andrzeja (mazowieckie). Działka numer: 18/1

Świętego Andrzeja, 05-870, Bieniewice, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 18 401 zł
Cena oszacowania: 24 535 zł