Dodano dnia: 2023-07-19
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kaniów, Jawiszowicka 31 (śląskie). Działki numer: 1236, 962/2, 962/1

Jawiszowicka 31, 43-514, Kaniów, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-12
Sygnatura: Km 1024/18
Obszar działki: 730 m2
Cena wywołania: 177 960 zł
Cena oszacowania: 237 280 zł
Wadium: 23 728 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie

Tomasz Gleń

Kancelaria Komornicza, Zdrojowa 65,  Pszczyna,   43-200 Pszczyna

tel. 32 4471805 / fax. 32 4471805

Sygnatura: Km 1024/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Pszczynie Tomasz Gleń na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 13:00 w dniu 12.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  Jawiszowicka 31, 43-514 Kaniów, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie (adres: ul. Ks. Bp. Bernarda Bogedaina 14, PSZCZYNA, 43-200 Pszczyna) prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1P/xxxxxxxx/2.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działek gruntu o numerach geodezyjnych 962/1, 962/2, 1236 o łącznej powierzchni 730 m2 , budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy 122 m2 , budynku gospodarczego dobudowanego do budynku mieszkalnego

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  19.09.2023 o godzinie: 13:00 .

Suma oszacowania wynosi 237 280,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 177 960,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 728,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 40 1050 1315 1000 0090 6906 0797 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem www.elicytacje.komornik.pl oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.

 Komornik Sądowy

Tomasz Gleń

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Bytom, Oświęcimska 25 (śląskie). Działka numer: 248/16

Oświęcimska 25, 41-902, Bytom, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-06
Cena wywołania: 446 250 zł
Cena oszacowania: 595 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Zabrze, Wincentego Witosa 8a/15 (śląskie)

Wincentego Witosa 8a/15, 41-800, Zabrze, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-04
Cena wywołania: 32 625 zł
Cena oszacowania: 43 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Zabrze, Olchowa 9a/10 (śląskie)

Olchowa 9a/10, 41-800, Zabrze, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-04
Cena wywołania: 69 000 zł
Cena oszacowania: 92 000 zł