Dodano dnia: 2021-12-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Jaworzno, Ogrodowa 10a (śląskie). Działka numer: 89

Ogrodowa 10a, 43-600, Jaworzno, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-20
Obszar działki: 0,0504 ha
Cena wywołania: 81 100 zł
Cena oszacowania: 121 650 zł
Wadium: 12 165 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 

  O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Sebastian Makarucha zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu  20-01-2022 r. o godz 9:00 w sali nr 1 Sądu Rejonowego w Jaworznie odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

udziału 3/8 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w  Jaworznie przy  ul. Ogrodowej 10a
należącego do dłużnika:
**** ******
Koszarowa 3/9
43-602 Jaworzno  
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaworznie nr KA1J/xxxxxxxx/8
Udział 3/8 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę:  121 650,00zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 81 100,00  zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.


Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Asesor komorniczy          Komornik Sądowy
    Ilona Towścik                                                            Sebastian Makarucha


 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Jaworzno, Wielki Dół (śląskie). Działki numer: 676, 675

Wielki Dół, 43-608, Jaworzno, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 21 595 zł
Cena oszacowania: 43 190 zł