Dodano dnia: 2022-06-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Jaskrów, Jurajska 54 (śląskie). Działki numer: 781/3, 781/4

Jurajska 54, 42-244, Jaskrów, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-11
Obszar działki: 0,2031 ha
Cena wywołania: 146 325 zł
Cena oszacowania: 195 100 zł
Wadium: 19 510 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

     

                              O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Andrzej Bejm Kancelaria nr III w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11-07-2022 r. godz. 09:20  sala 22 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonej w Jaskrów, przy ul. Jurajska  54 jako działki ew. nr 781/3,781/4

o pow. 0,2031ha zabudowana budynkiem mieszkalnym  jednorodzinnym, nieruchomość  uregulowana w księdze wieczystej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego

w Częstochowie nr KW CZ1C/xxxxxxxx/6 stanowiącej własność dłużnika *********.

- służebność osobista dożywotniego i bezpłatnego mieszkania w dwóch  izbach w budynku mieszkalnego wraz z prawem  do korzystania z wszelkich pomieszczeń  i urządzeń  służących 

do wspólnego użytku mieszkańców domu oraz korzystanie z podwórza na rzecz Pani *********

Wartość prawa służebności  wynosi: 56.600,00 zł 

Nieruchomość oszacowana została na kwotę:                                                          195 100,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4  wartości oszacowania tj. kwotę: 146 325,00 zł

                                                                                                    Przystępujący do przetargu  obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części  sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 19 510,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w księżeczce oszczędnościowej zaopatrzonej

w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Wpłaty należy dokonać na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym 

 

w Częstochowie Andrzej Bejma nr 39 1020 1664 0000 3802 0116 9085 do sprawy sygn. akt Km 1645/17,  XV Co 1286/20, która to kwota musi być zaksięgowana  najpóźniej do dnia 08-07-2022r.

 

Nieruchomość tą można oglądać w dni powszednie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją   oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35.

 

Komornik Sądowy

 

przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

 

Andrzej Bejm

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Jaskrów, Jurajska 8 (śląskie). Działki numer: 1253/18, 1231/5

Jurajska 8, 42-244, Jaskrów, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 816 666 zł
Cena oszacowania: 1 225 000 zł