Dodano dnia: 2022-02-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Janki, Przytulna 11 (mazowieckie). Działka numer: 330/19

Przytulna 11, 05-090, Janki, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-01
Sygnatura:  Km 174/18
Obszar działki: 397 m2
Cena wywołania: 758 295 zł
Cena oszacowania: 1 011 060 zł
Wadium: 101 106 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie

Sylwia Lewińska

Kancelaria Komornicza, Sprawiedliwości 6, Pruszków,  05-800 Pruszków

tel. 22 729 07 03 / fax. 22 729 07 03

Sygnatura: Km 174/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sylwia Lewińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-04-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie z siedzibą przy Kraszewskiego 22/-, 05-800 Pruszków, pokój XII,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest RH Sp. z o.o. położonej przy Przytulna 11, 05-090 Janki, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kraszewskiego 22/05-800, Pruszków, 05-800 Pruszków)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1P/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Przedmiot licytacji stanowi nieruchomość gruntowa zabudowana, którą stanowi działka ewidencyjna nr 330/19 o powierzchni 397,0m2 położona w obrębie 0006 w miejscowości Janki przy ulicy Przytulnej 11.Według informacji uzyskanej z Urzędu Gminy Raszyn, nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wyceniana nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem M4 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącą funkcją usługową. Na gruncie znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej o dwóch kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 167,80m2, w tym powierzchnia garażu 21,0m2. Nieruchomość położona jest w południowej części miejscowości Janki. Działka ewidencyjna nr 330/19 o powierzchni 397,0m2 położona w obrębie 0006 w miejscowości Janki ma regularny kształt. Działka jest ogrodzona i zagospodarowana zielenią. Grunt jest usytuowany w zasięgu następujących miejskich sieci infrastruktury technicznej: wodociągowej (miejskiej), elektroenergetycznej, gazowej, kanalizacyjnej (zbiornik bezodpływowy).

Suma oszacowania wynosi 1 011 060,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 758 295,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 101 106,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO O. w Piasecznie ul.Jana Pawła II 2 49 1240 6351 1111 0010 8756 8304.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 17:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kraszewskiego 22/-, Pruszków, 05-800  Pruszków.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Sylwia Lewińska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Dzierżenin, Dzierżenin 18B (mazowieckie). Działka numer: 190/7

Dzierżenin 18B, 06-114, Dzierżenin, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-29
e-licytacja
Cena wywołania: 199 716 zł
Cena oszacowania: 299 574 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Radzymin, Aleja Jana Pawła II 49B/18 (mazowieckie)

Aleja Jana Pawła II 49B/18, 05-250, Radzymin, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-11
e-licytacja
Cena wywołania: 719 203 zł
Cena oszacowania: 958 938 zł

Dom w miejscowości Radom, Myśliwska 39 (mazowieckie). Działki numer: 2/4, 2/5

Myśliwska 39, 26-600, Radom, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 142 500 zł
Cena oszacowania: 190 000 zł