Dodano dnia: 2021-11-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Imielin, ul. Bartnicza (śląskie). Działka numer: 665/38

ul. Bartnicza, 41-407, Imielin, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-21
Obszar działki: 0,1492 ha
Cena wywołania: 351 000 zł
Cena oszacowania: 468 000 zł
Wadium: 46 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Kancelaria Komornicza nr VI w Chełmie Śląskim Krzysztof Sułuja zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21 stycznia 2022 r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach, przy ul. Krakowskiej 2, w sali nr 102 odbędzie się:P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości gruntowej, położonej w Imielinie przy ul. Bartniczej, dla której Sąd Rejonowy w   Mysłowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr:  KA1L/xxxxxxxx/5.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 665/38 z obrębu Imielin, o powierzchni wynoszącej 1 492 m2, położona w Imielinie, pow. bieruńsko-lędziński, przy ul. Bartniczej, objęta księgą wieczystą nr KA1L/xxxxxxxx/5. Na terenie ww. działki gruntu posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny: wolnostojący, parterowy z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, z wbudowanym garażem, o powierzchni użytkowej 147,24 m2. Przedmiotowy budynek w dniu jego oględzin znajdował się w w stanie ogólnie wykończonym (z zastrzeżeniem, że do wykonania pozostały nieliczne, drobne elementy wykończenia) i był użytkowany. Budowa budynku nie została jednakże formalnie zakończona, gdyż do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bieruniu nie wpłynęło zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych.

W chwili obecnej nieruchomość nie posiada uregulowanego prawnie dostępu do drogi publicznej.Nieruchomość został oszacowany na kwotę: 468 000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:351 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100);

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 46 800,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy osiemset złotych 00/100) zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub przelewem na rachunek bankowy komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 55 1600 1055 1845 5863 4000 0001. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Elaborat szacunkowy, zawierający szczegółowy opis przedmiotowej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika w Chełmie Śląskim.

Nieruchomość można oglądać w dniu 07-01-2022 r w godzinach 11:00 - 11:30. Akta postępowania można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Wydział I Cywilny (Sygn. akt I Co 197/19 w terminie dwóch tygodni przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z art. 976 § 1 k.p.c w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice
i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

w zastępstwie  asesor

 

Grzegorz Grim

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Bielsko-Biała, Giewont 3/4 (śląskie)

Giewont 3/4, 43-300, Bielsko-Biała, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-23
Cena wywołania: 145 233 zł
Cena oszacowania: 217 850 zł

Mieszkanie w miejscowości Dąbrowa Górnicza, Wojska Polskiego 49/67 (śląskie)

Wojska Polskiego 49/67, 41-300, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-24
e-licytacja
Cena wywołania: 103 830 zł
Cena oszacowania: 138 440 zł

Grunt w miejscowości Bronów, Alojzego Czyża (śląskie). Działka numer: 1384/2

Alojzego Czyża, 43-502, Bronów, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 122 264 zł
Cena oszacowania: 163 019 zł