Dodano dnia: 2022-07-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Iłowo, Akacyjna 45A (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 369/4

Akacyjna 45A, 13-240, Iłowo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-21
Sygnatura:  Km 3192/20
Obszar działki: 0,0968 ha
Cena wywołania: 135 637 zł
Cena oszacowania: 180 850 zł
Wadium: 18 085 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Działdowie

Magdalena Kosek

Kancelaria Komornicza, ul. Jagiełły 34 A,  Działdowo,   13-200 Działdowo

tel. 23 697 23 02 / fax. 23 697 39 20

Sygnatura: Km 3192/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Działdowie Magdalena Kosek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  21-09-2022 o godz. 10:00  pod adresem: Sąd Rejonowy w Działdowie sala nr 4, ul.Jagiełły 31, 13-200 Dzialdowo,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest (dane osobowe w aktach sprawy)   położonej przy  ul. Akacyjna 45A, 13-240 Iłowo-Osada , dla której  IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Działdowie  (adres: ul. Jagiełły 31, Działdowo, 13-200 Działdowo)   prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1D/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
udział 1/2 niewydzielonej części nieruchomosci stanowiącej działkę numer ewidecyjny 369/4 o powierzchni 0,0968 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 151,10 m2 , powierzchni użytkowej 155,10 m2 i kubaturze 545 m3 w zabudowie wolnostojącej, parterowy z poddaszem mieszkalnym (poddasze niewykończone), konstrukacja budynku murowana z gazobetonu,dach czterospadowy kryty blachodachówką , uzbrojenie nieruchomości :energia elektryczna,wodociąg kolektor sanitarny,gaz ziemny ,nieruchomość nie jest ogrodzona, dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej, Licytanci, którzy nie przystąpili do przetargu lub nie nabyli nieruchomości są obowiązani dostarczyć do kancelarii komornika oświadczenie zawierające numer rachunku bankowego do zwrotu wpłaconej rękojmi (oświadczenie można złożyć osobiście w kancelarii lub tradycyjnie drogą pocztową). Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Jeśli do licytacji przystępuje osoba pozostająca w związku małżeńskim powinna ona również posiadać pełnomocnictwo do działania od swojego małżonka, jeżeli nieruchomość ma zostać nabyta do majątku wspólnego, a środki na jej nabycie pochodzą z majątku wspólnego. Wymóg posiadania pełnomocnictwa odpada, jeśli do licytacji przystępują oboje małżonkowie.

Suma oszacowania wynosi 180 850,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 135 637,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 085,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. 57 1240 5338 1111 0000 5060 4160.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Jagiełły 31, 13-200  Działdowo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Magdalena Kosek

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Olsztyn, Franciszka Barcza 14/39 (warmińsko-mazurskie)

Franciszka Barcza 14/39, 10-686, Olsztyn, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 30 675 zł
Cena oszacowania: 40 900 zł

Grunt w miejscowości Świętajno, Świętajno (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 293/4

Świętajno, 19-411, Świętajno, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 79 500 zł
Cena oszacowania: 106 000 zł

Grunt w miejscowości Dąbrowskie-Osada, Dąbrowskie-Osada (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 1/3

Dąbrowskie-Osada, 19-400, Dąbrowskie-Osada, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 81 000 zł
Cena oszacowania: 108 000 zł