Dodano dnia: 2022-06-06
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Grybów, Sośnie Górne 44 (małopolskie). Działka numer: 240/1

Sośnie Górne 44, 33-330, Grybów, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-06
Sygnatura: KM 947/16
Obszar działki: 0,1845 ha
Cena wywołania: 381 707 zł
Cena oszacowania: 572 561 zł
Wadium: 57 257 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach

Cezary Błażowski

Kancelaria Komornicza, Legionów 12,Gorlice, 38-300 Gorlice

tel. (18) 3531084 / fax. (18) 3531084

Sygnatura: KM 947/16OBWIESZCZENIE O DRUGIEJLICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Gorlicach Cezary Błażowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-07-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gorlicach z siedzibą przy Biecka 5, 38-300 Gorlice, odbędzie się II licytacja 

nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym - jednorodzinnym, wolnostojącym, działka ewid. nr 240/1 o pow. 0,1845 Ha położonej w miejscowości Grybów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/xxxxxxxx/1.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:...................................................................................... 572 561,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi: 2/3 wartości oszacowania nieruchomości tj. kwotę: ................................... 381 707,33 zł.
Rękojmia w wysokości 10% wartości oszacowania tj. kwotę: .............................................................. 57 256,10 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce
w sekretariacie kancelarii lub na konto komornika nr:

64 1910 1048 3000 1848 1121 0001 Santander Bank Polska S.A.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w sekretariacie kancelarii. 
Więcej informacji na stronie internetowej www.komornikgorlice.info
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. 
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyn (art. 820, 825, 981 kpc ).


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach
Cezary Błażowski


POUCZENIE:
Art. 820 kpc. Organ egzekucyjny zawiesza postępowanie na wniosek wierzyciela. Na wniosek dłużnika **** ******** uchylił natychmiastową wykonalność tytułu lub wstrzymał jego wykonanie albo dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji. 
Art. 825 kpc. Organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek: 
1) jeżeli tego zażąda wierzyciel; jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji; 
2) jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub utraciło moc; 
3) jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego; 
4) jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu.
Art. 953. § 1 kpc. Komornik ogłosi o licytacji przez publiczne obwieszczenie, w którym wymienia: 
1) nieruchomość, która ma być sprzedana, ze wskazaniem miejsca jej położenia i przeznaczenia gospodarczego, imienia i nazwiska dłużnika wraz z podaniem księgi wieczystej i miejsca jej przechowania lub z oznaczeniem zbioru dokumentów i sądu, w którym zbiór ten jest prowadzony; 
2) czas i miejsce licytacji; 
3) sumę oszacowania i cenę wywołania;
4) wysokość rękojmi, którą licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć, z zaznaczeniem, że rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób; 
5) czas, w którym w ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego; 
ponadto w obwieszczeniu należy podać;
6) wzmiankę, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję;
7) wyjaśnienie, że użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności;
Art. 955. § 1 kpc. Obwieszczenie o licytacji należy co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem ogłosić publicznie w budynku sądowym i w lokalu organu gminy, w dzienniku poczytnym w danej miejscowości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.§ 2. Na wniosek i koszt strony komornik może zarządzić ogłoszenie również w inny wskazany przez nią sposób. 
§ 3. W ogłoszeniu w dzienniku wystarczy oznaczenie nieruchomości, czasu i miejsca licytacji, sumy oszacowania i ceny wywołania oraz wysokości rękojmi, jaką licytant powinien złożyć. 
Art. 981. Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję;
Art. 983. Jeżeli nikt nie zgłosił wniosku o przejęcie nieruchomości w myśl artykułu poprzedzającego albo przedmiot egzekucji nie jest nieruchomością rolną, komornik na wniosek wierzyciela wyznacza drugą licytację, na której cena wywołania stanowi dwie trzecie sumy.


 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Przeginia Narodowa, Przeginia Narodowa (małopolskie)

Przeginia Narodowa, 32-061, Przeginia Narodowa, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-19
Cena wywołania: 8 274 zł
Cena oszacowania: 66 211 zł

Grunt w miejscowości Żurada, Słoneczna 100 (małopolskie). Działka numer: 560/7

Słoneczna 100, 32-300, Żurada, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-14
e-licytacja
Cena wywołania: 27 249 zł
Cena oszacowania: 109 000 zł

Dom w miejscowości Bochnia, Grabskiego 30 (małopolskie). Działki numer: 4065/13, 4065/22

Grabskiego 30, 32-700, Bochnia, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-01
Cena wywołania: 428 000 zł
Cena oszacowania: 642 000 zł