Dodano dnia: 2022-06-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Grojec, Beskidzka 98 (małopolskie). Działki numer: 1826/3, 2382

Beskidzka 98, 32-615, Grojec, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-24
Obszar działki: 0,1170 ha
Cena wywołania: 179 644 zł
Cena oszacowania: 290 084 zł
Wadium: 29 009 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
Dariusz Szydłowski - Kancelaria Komornicza V w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul.  Wł. Jagiełły 32
tel/FAX: (+48) 33 848 50 64  tel/SMS: (+48) 538 357 670  
email: oswiecim.szydlowski@komornik.pl
www.oswiecim.komornik.pl 
Konto: ING B.Śl. S.A. nr: 96 1050 1344 1000 0090 9219 4043 
Sygn. akt V Km 1377/20
Oświęcim dnia 13.06.2022  r.


*3022061300022*


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Dariusz Szydłowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiuz/s kancelarii w  Oświęcimiu przy ul. Wł. Jagiełły 32 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikowi ******** przystąpi w dniu 24.08.2022r. o godz. 13:30 w gmachu Sądu Rejonowego w Oświęcimiu przy ul. Rynek Główny 14 w sali nr 208 do


P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I


Nieruchomości gruntowej objętej KW Nr KR1E/xxxxxxxx/7 złożonej z działek nr 1826/3 i 2382 o łącznej powierzchni 0,1170 ha. Działka nr 1826/3 o powierzchni 0,0608 ha zabudowana jest budynkiem mieszkalnym przy ul. Bagiennej 1A. Działka nr 2382 o powierzchni 0,0562 ha zabudowana jest budynkiem mieszkalnym  przy ul. Beskidzkiej 98. Nieruchomość położona w Grojcu, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie.


Nieruchomość oszacowana została na kwotę 290 084,00 zł. 
Służebności osobiste, które oszacowane zostały na kwotę: 50 558,00 zł  nieujawnione w księdze wieczystej nie wygasają, a pozostają w mocy.


Cena oszacowania z uwzględnieniem obciążenia służebnościami osobistymi: 239 526,00 zł.


Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 179 644,50 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć Komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 23 952,60 zł


Opisaną rękojmię należy złożyć Komornikowi w jeden z następujących sposobów: 


– gotówką w Kancelarii Komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;
– przelewem na rachunek bankowy Komornika Dariusza Szydłowskiego w: 
ING Bank Śląski SA nr 96 1050 1344 1000 0090 9219 4043
(uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację)


Nieruchomość można oglądać w okresie dwóch tygodni przed planowaną licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości oraz akta sprawy znajdują się do wglądu w kancelarii komornika, a na 7 dni przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kancelarii Komornika oraz na stronach internetowych: www.oswiecim-komornik.pl, www.ikomornik.pl, www.licytacje.komornik.pl, @ Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Zdjęcia przedmiotowej nieruchomości znajduja się na stronie internetowej kancelarii: www.oswiecim-komornik.pl. Szczegółowych informacji o licytacji udziela sekretariat kancelarii komornika – tel. 33 848 50 64  /  tel. kom. 538 357 670.


K O M O R N I K 
Dariusz Szydłowski
Pouczenie: 
Na podstawie przepisów Ustawy z dn. 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, nabycie nieruchomości we wskazanym trybie może skutkować obowiązkiem prawnopodatkowym PCC. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów – jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy (art. 1 ust. 1 pkt. 3 Ustawy). Zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy, obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym oraz powstaje on z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia Sądu, tj. Postanowienia Sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt. 3).

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Grojec, Beskidzka 91 (małopolskie). Działki numer: 1010/1, 1009/2

Beskidzka 91, 32-615, Grojec, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-08
e-licytacja
Cena wywołania: 1 104 601 zł
Cena oszacowania: 1 472 802 zł

Dom w miejscowości Grojec, Aleja Kasztanowa 47 (małopolskie). Działki numer: 1306/88, 1306/99

Aleja Kasztanowa 47, 32-615, Grojec, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-08
e-licytacja
Cena wywołania: 32 666 zł
Cena oszacowania: 49 000 zł