Dodano dnia: 2022-02-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Gniezno, Pustachowska 52b (wielkopolskie)

ul. Pustachowska 52b, 62-200, Gniezno, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-07
Obszar działki: 0,0628 ha
Cena wywołania: 146 625 zł
Cena oszacowania: 195 500 zł
Wadium: 19 550 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU
 W WYSOKOŚCI 1/2 W NIERUCHOMOŚCI 
nr KW PO1G/xxxxxxxx/7


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Marek Grzelak, Kancelaria Komornicza Nr V w Gnieźnie na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: 


w dniu 07-03-2022r. o godz. 09:30 
w  budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie mającego siedzibę przy ul. Franciszkańska 9/10
  w sali nr  49 
 odbędzie się pierwsza licytacja udziału dłużnika **** ******** położonej: 62-200 Gniezno, Pustachowska 52b,  dla której  Sąd Rejonowy w Gnieźnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1G/xxxxxxxx/7.   


Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 14/2 o pow. 628 m2 o płaskim ukształtowaniu terenu, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, piętrowym w zabudowie wolnostojącej, częściowo podpiwniczonym. Licytacji podlega udział w wysokości 1/2 w nieruchomości. 


Suma oszacowania udziału dłużnika w wysokości 1/2 w ww. nieruchomości wynosi 195 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  146 625,00zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 550,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Gniezno  59 9065 0006 0000 0008 5746 0003


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzeniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Markiem Grzelakiem  oraz przeglądać  w  kancelarii komornika mieszczącej się pod adresem: 62-200 Gniezno, ul. św. Michała 9/2 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


UWAGA: nieruchomość służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika. Wierzyciel złożył wniosek o wyznaczenie I terminu licytacji, udziału w wysokości 1/2 przysługującego dłużnikowi w nieruchomości KW nr PO1G/xxxxxxxx/7pismem z dnia 08-05-2020r. (data doręczenia do komornika w dniu 25-05-2020r.) a więc przed dniem 30 maja 2020r. w oparciu o treść art. 64 ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV - 2, Dz.U. 2020, poz. 875 (pogląd doktryny: Robert Kulski w PCC 2020/4/679-690 Legalis oraz opinia prawna prof. dr hab. Andrzeja Marciniaka). 


W związku z pojawiającymi się próbami wpływania na licytantów biorących udział publicznej licytacji jak również na sam przebieg licytacji  celem wywołania odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby zainteresowane zakupem przedmiotu danej licytacji po cenach wywołania, komornik informuje, że w szczególności każda ujawniona :
- próba zastraszenia lub zastraszenie innego licytanta 
- próba przekupstwa lub przekupstwo w zamian za odstąpienie od licytacji
i inne będzie zgłaszana organom ścigania.


Pouczenie:
Zgodnie art. 305 Kodeksu karnego § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 
udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną 
osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na 
rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do 
lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem 
rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające 
znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w 
porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby 
lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Gniezno, Rubież (wielkopolskie). Działka numer: 30

Rubież, 62-200, Gniezno, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-19
Cena wywołania: 1 337 913 zł
Cena oszacowania: 2 006 870 zł

Mieszkanie w miejscowości Gniezno, Gdańska 127/5 (wielkopolskie)

Gdańska 127/5, 62-200, Gniezno, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 218 490 zł
Cena oszacowania: 291 320 zł