Dodano dnia: 2022-06-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Dziekanów Leśny, Przy Jeziorze 5 (mazowieckie). Działka numer: 231

Przy Jeziorze 5, 05-092, Dziekanów Leśny, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-26
Obszar działki: 0,2145 ha
Cena wywołania: 974 058 zł
Cena oszacowania: 1 298 745 zł
Wadium: 129 875 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
Mariusz Jagiełło
Kancelaria Komornicza nr VII w Warszawie
01-651 Warszawa Gwiaździsta 71
tel. 22 55 99 605   e-mail: warszawa.jagiello@komornik.pl
Km 502/20

                                                                                     OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Mariusz Jagiełło na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  26 sierpnia 2022r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie mającego siedzibę przy ul.Kocjana 3 w sali nr 1158, odbędzie się pierwsza licytacja 9/10 udziału w nieruchomości, działki nr 231 położonej przy ul. Przy Jeziorze 5 w gminie Łomianki, w miejscowości Dziekanów Leśny, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA4M/xxxxxxxx/8, stanowiącego własność dłużnika ************

Na gruncie usytuowany jest budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, z poddaszem, niepodpiwniczony, o pow. użytkowej 345,55 m2, w tym pow. garażu 38,97 m2. Na nieruchomości ustanowiona jest nieodpłatna, dożywotnia służebność osobista polegająca na prawie współkorzystania z całego budynku mieszkalnego usytuowanego na działce nr 231. Wartość ograniczonego prawa rzeczowego wynosi 446 391,00 zł. Osoby na rzecz których ustanowiona została służebność złożyły przed notariuszem oświadczenia o zrzeczeniu się prawa oraz zgodę na wykreślenie z księgi wieczystej.
Suma oszacowania wynosi 1 298 745,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   974 058,75zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 129 874,50 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA 51116022020000000361390070 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy- Żoliborza w Warszawie przy ul. Kocjana 3 protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 977 k.p.c. pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

                                                                                                                                         Komornik Sądowy
                                                                                                                                           Mariusz Jagiełło  

    

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Marianów, Marianów (mazowieckie). Działki numer: 37, 38, 581, 582, 583, 713

Marianów, 26-903, Marianów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 63 333 zł
Cena oszacowania: 95 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Stare Zakole, Szkolna 11 (mazowieckie)

Szkolna 11, 05-300, Stare Zakole, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 65 987 zł
Cena oszacowania: 87 982 zł

Mieszkanie w miejscowości Żyrardów, Wittenberga 8/8 (mazowieckie)

Wittenberga 8/8, 96-300, Żyrardów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-29
Cena wywołania: 117 750 zł
Cena oszacowania: 157 000 zł