Dodano dnia: 2022-06-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Domanice, Domanice 47A/50A (mazowieckie). Działki numer: 1162/1, 1164/1

Domanice 47A/50A, 08-113, Domanice, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-23
Obszar działki: 0,0598 ha
Cena wywołania: 208 035 zł
Cena oszacowania: 277 381 zł
Wadium: 27 739 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach
Albert Rosa
Kancelaria Komornicza nr I  w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. bpa I. Świrskiego 43A/6 
 tel/fax 25 63 237-99
Sygn.akt  KM 888/15 


                                                  O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Albert Rosa , Kancelaria - Siedlce ul. bpa Świrskiego 43a/6  tel 25 63-237-99  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

                                          23 sierpnia 2022 roku o godz. 12.00 

w  budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach mającego siedzibę przy ul. Kazimierzowskiej 31A, w sali rozpraw nr  8 odbędzie się:

 

                                           P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej stanowiącej zabudowane budynkiem mieszkalnym oraz niemieszkalnym  działki  gruntu nr 1162/1 i 1164/1  o łącznej powierzchni 0,0598 ha  położone w miejscowości gminnej Domanice numer 47a i 50a stanowiącej własność dłużnika ***********
Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Siedlcach o  nr KW  SI1S/xxxxxxxx/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:....................................277.381,00 zł.
Cena wywołania  wynosi:...........................................................208.035,75zł
Rękojmia:......................................................................................27.738,10zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w kancelarii komornika dzień przed licytacją  potwierdzenie przelewu dokonanej wpłaty rękojmi na konto komornika w PKO BP O/Siedlce
 nr 65 1020 4476 0000 8202 0016 8393.

Nieruchomość można oglądać 14 dni przed licytacją  zaś opinia szacunkowa tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. 
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

Komornik zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.  

                                                                     Komornik Sądowy                     

                                                                          Albert Rosa               

                                                                                                 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Łomianki, Dolna 3A (mazowieckie)

Dolna 3A, 05-092, Łomianki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-11-29
Cena wywołania: 530 400 zł
Cena oszacowania: 707 200 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Szwoleżerów 7/28 (mazowieckie)

Szwoleżerów 7/28, 00-464, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 430 500 zł
Cena oszacowania: 574 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Mława, Lipowa (mazowieckie)

Lipowa, 06-500, Mława, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-11
Cena wywołania: 453 190 zł
Cena oszacowania: 604 254 zł