Dodano dnia: 2022-05-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Częstochowa, Rybacka 37 (śląskie). Działka numer: 863/124

Rybacka 37, 42-218, Częstochowa, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-01
Obszar działki: 0,0898 ha
Cena wywołania: 440 475 zł
Cena oszacowania: 587 300 zł
Wadium: 58 730 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Krawczyk
Kancelaria Komornicza nr XVII w Częstochowie
42-200 Częstochowa ul.  Dąbrowskiego 41A/7
tel./fax: 343615565, strona www: www.komornikkrawczyk.pl
e-mail: czestochowa.krawczyk@komornik.pl
Sygn.akt Km 1729/18
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 1729/18
Częstochowa, dnia 31.05.2022r.

                                                                         O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Krawczyk Kancelaria Komornicza nr XVII w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 01.07.2022 o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie pod adresem : Częstochowa ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali numer 22 odbędzie się:

                                                                     P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa zabudowana położonej w  miejscowości Częstochowa, ul. Rybacka 37 należącej do dłużników ***** *****. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w  Częstochowie o nr  CZ1C/xxxxxxxx/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 587 300,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  440 475,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 58 730,00 zł, najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię należy wpłacić na niżej wskazane konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszki Krawczyk Kancelaria Komornicza nr XVII podając sygn. akt XV Co 2243/19 oraz Km 1729/18:   
02 1050 1142 1000 0023 3935 9453   
ING Bank Śląski S.A. Oddział Regionalny w Częstochowie

z zastrzeżeniem, że datą wpłaty  rękojmi  jest dzień uznania środków na rachunku.

Zgodnie z art. 953 § 1 pkt 5 kpc w ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 natomiast protokół opisu i oszacowania wraz z operatem szacunkowym nieruchomości będzie można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Wydziale XV Cywilnym Wykonawczym (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 2243/19) w godzinach urzędowania Sądu.

Stosownie do art.  976 §  1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz § 2 stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

UWAGA! Na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Częstochowie Nr 79/20 informuję, iż na licytację do budynku sądu wpuszczone zostaną jedynie osoby, które okażą pracownikom ochrony dowód uiszczenia rękojmi.

Komornik Sądowy

Agnieszka Krawczyk

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Częstochowa, Aleja Wojska Polskiego 5 (śląskie)

Aleja Wojska Polskiego 5, 42-263, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 257 266 zł
Cena oszacowania: 385 900 zł

Mieszkanie w miejscowości Częstochowa, Bohaterów Katynia 31/17 (śląskie)

Bohaterów Katynia 31/17, 42-208, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 149 466 zł
Cena oszacowania: 224 200 zł

Mieszkanie w miejscowości Częstochowa, Al. Niepodległości 37/47 (śląskie)

Al. Niepodległości 37/47, 42-216, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 143 250 zł
Cena oszacowania: 191 000 zł