Dodano dnia: 2021-11-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Częstochowa, Aleja Pokoju 3a (śląskie). Działka numer: 20

Aleja Pokoju 3a, 42-207, Częstochowa, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-11
Obszar działki: 0,0749 ha
Cena wywołania: 92 977 zł
Cena oszacowania: 123 970 zł
Wadium: 12 397 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie
Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie  Agnieszka Piskuła
42-218 Częstochowa, ul. Okólna 81/A
W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 2234/18

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie Agnieszka Piskuła zawiadamia na podstawie art. 954 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11 stycznia 2022 r. o godz. 10:00 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie  ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:


P I E R W S Z A  L I C Y T A C J Anieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa zabudowana, działka ewidencyjna nr 20 obręb 311 o pow. 0,0749 ha położona w miejscowości Częstochowa, al. Pokoju 3 A stanowiąca własność dłużnika *** ****** i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie nr KW CZ1C/xxxxxxxx/7.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 123 970,00 zł. 
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 92 977,50 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię na konto komornika nr : 22105011421000002355161460 w ING Banku Śląskim SA w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 12 397,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę akt Km 2234/18 lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.


Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 10:00 do godziny 13:00 natomiast akta egzekucyjne w tym samym czasie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ulicy ul.  Dąbrowskiego 23/35 w godzinach urzędowania sądu sygn akt XV Co 4954/19.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


UWAGA: 
Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie i Dyrektora Sadu Rejonowego w Częstochowie Nr 79/20 do budynku sądu wpuszczone zostaną jedynie osoby, które okażą pracownikom ochrony dowód uiszczenia rękojmi.
- Od 01 stycznia 2016 sprzedaż w trybie licytacji została objęta obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o  podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09-09-2000r  (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.)
- W przypadku braku odmiennego wniosku złożonego na piśmie, rękojmia osobom które nie przystąpiły do licytacji, lub nie wygrały licytacji zostanie zwrócona na rachunek z którego wpłacono rękojmie, lub przekazem pocztowym. Rękojmia nie jest zwraca w gotówce w kasie kancelarii.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Częstochowa, Bohaterów Katynia 31/17 (śląskie)

Bohaterów Katynia 31/17, 42-208, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 149 467 zł
Cena oszacowania: 224 200 zł

Dom w miejscowości Częstochowa, Koszarowa 51/53 (śląskie). Działka numer: 39/2

Koszarowa 51/53, 42-200, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-05
Cena wywołania: 826 007 zł
Cena oszacowania: 1 101 342 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Częstochowa, Drogowców 33/35 (śląskie)

Drogowców 33/35, 42-202, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 8 210 086 zł
Cena oszacowania: 12 315 129 zł