Dodano dnia: 2022-05-05
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Cisowo, Cisowo 22 (zachodniopomorskie). Działka numer: 317

Cisowo 22, 76-150, Cisowo, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-23
Sygnatura:  XII KMP 190/10
Obszar działki: 0,1000 ha
Cena wywołania: 35 292 zł
Cena oszacowania: 47 056 zł
Wadium: 4 706 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Marek Gasiński

Kancelaria Komornicza, Szymanowskiego 14, Koszalin,  75-573 Koszalin

tel. 943426143 / fax. 943426143

Sygnatura: XII KMP 190/10
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Marek Gasiński na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12.00 w dniu 23.06.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy Cisowo 22,Cisowo,  76-150 Darłowo, dla której Sąd Rejonowy w Sławnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Wojska Polskiego 8, Sławno, 76-100 Sławno)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/xxxxxxxx/3.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca: działka gruntu nr 317,o pow. 0,1000 ha, gospodarstwo rolne z zabudowaniami położona: 76-150 Darłowo, Cisowo 22. Budynek mieszkalny przedwojenny, dach kryty dachówką ( przecieka),wykonany z cegły,w złym stanie technicznym,wymagający remontu oraz budynek stodoły,murowany,częściowo spalony,rozpadający się. W budynku mieszkalnym znajdują się 4 pokoje, łazienka oraz kuchnia. Wszystkie pomieszczenia mają wysokość poniżej 2,20 m.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 30.06.2022 o godzinie: 12.00 .

Suma oszacowania wynosi 47 056,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35 292,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 705,60 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 16 1020 2791 0000 7202 0191 0140 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Marek Gasiński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Gogolice, Gogolice (zachodniopomorskie). Działka numer: 46/3

Gogolice, 74-510, Gogolice, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 68 664 zł
Cena oszacowania: 91 552 zł

Mieszkanie w miejscowości Szczecin, Pomarańczowa 21/26 (zachodniopomorskie)

Pomarańczowa 21/26, 70-781, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 214 875 zł
Cena oszacowania: 286 500 zł

Nieruchomość w miejscowości Przewłoki, Przewłoki 24 (zachodniopomorskie)

Przewłoki 24, 73-116, Przewłoki, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 169 125 zł
Cena oszacowania: 225 500 zł