Dodano dnia: 2021-12-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Celestynów, Mokra 5 (mazowieckie). Działka numer: 234

Mokra 5, 05-430, Celestynów, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-19
Obszar działki: 2073,00 ha
Cena wywołania: 541 861 zł
Cena oszacowania: 812 791 zł
Wadium: 81 279 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Otwocku
Elżbieta Adamska-Śmigrodzka
Kancelaria Komornicza numer I w Otwocku
05-400 Otwock ul.Andriollego 34 lok.8
 Km 556/19

 

 OBWIESZCZENIE  O  DRUGIEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI     

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbieta Adamska-Śmigrodzka na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-01-2022 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę pod adresem Otwock, ul. Armii Krajowej 2, (05-400 Otwock) w sali nr  3, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  zabudowanej położonej  pod adresem: 05-430 Celestynów, ul. Mokra 5, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1O/xxxxxxxx/2, będącej  własnością dłużnika **** ******** położona w Celestynowie pod adresem ul. Mokra 5, obręb 1 Celestynów, powiat otwocki. Na przedmiotowej działce znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny dwukondygnacyjny, podpiwniczony o powierzchni netto 269,25 m2. (powierzchnia ustalona na podstawie projektu budowlanego oraz pomiaru w dniu oględzin). Powierzchnia użytkowa przyjęta do obliczeń wynosi 224,39 m2. Na działce zlokalizowany jest również budynek gospodarczy o powierzchni netto 432 m2.

Suma oszacowania wynosi 812 791,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 541 860,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 81 279,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
PKO BP SA 12  O. Warszawa 53 10201127 0000 1302 0167 5354 
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 885/19).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 z póź. zm.) czynność sprzedaży obciążona jest podatkiem PCC. 

Po myśli art. 305 § 2 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Starogód, Starogód (mazowieckie). Działka numer: 478/25

Starogód, 05-332, Starogód, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 17 325 zł
Cena oszacowania: 23 100 zł

Grunt w miejscowości Kliczewo Małe, Kliczewo Małe (mazowieckie). Działki numer: 17, 19, 20, 69, 144, 263, 316, 322, 355, 264

Kliczewo Małe, 09-300, Kliczewo Małe, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-06
Cena wywołania: 526 350 zł
Cena oszacowania: 701 800 zł

Grunt w miejscowości Wyborów, Wyborów (mazowieckie). Działka numer: 24

Wyborów, 26-902, Wyborów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-17
Cena wywołania: 26 025 zł
Cena oszacowania: 34 700 zł