Dodano dnia: 2021-12-06
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Buczkowice, Kaniowa 1157 (śląskie). Działka numer: 2738/12

Kaniowa 1157, 43-374, Buczkowice, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-28
Obszar działki: 0,0735 ha
Cena wywołania: 152 667 zł
Cena oszacowania: 458 000 zł
Wadium: 45 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 983 kpc

że w dniu 2022-01-28 o godz. 13:00
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 12
odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A   
UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W 1/2  CZĘŚCI  NIERUCHOMOŚCI

położonej w miejscowości Buczkowice ul. Kaniowa 1157, w skład której wchodzi działka  nr pgr  2738/12  o powierzchni  0,0735 ha, zabudowana budynkiem  mieszkalnym, wolnostojącym  o powierzchni  zabudowy 144 m2  oraz dobudowaną do budynku drewnianą wiatą samochodową o powierzchni 34 m2. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej nr BB1B/xxxxxxxx/1.

Nieruchomość w 1/2 części stanowi własność dłużnika: **** ******
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 458 000,00 zł.

Licytowany udział wynoszący 1/2 część nieruchomości oszacowano  
na kwotę: 229 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania
tj. kwotę: 152 666,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania (tj. 22 900,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można złożyć na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul. R. Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406,  w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej  przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce,  lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość tą można oglądać  na dwa tygodnie przed licytacją  w  porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości. Zawiadomienie o terminie licytacji  zostało również obwieszczone na  stronach internetowych pod adresami: www.komornikbielsko.pl ,  www.licytacje.komornik.pl  oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Wyłączenia podmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.

                              

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Jastrzębie-Zdrój, Wielkopolska 65/33 (śląskie)

Wielkopolska 65/33, 44-335, Jastrzębie-Zdrój, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 148 500 zł
Cena oszacowania: 198 000 zł

Dom w miejscowości Lipowej, Gruszkowej 2 (śląskie). Działka numer: 4979/1

Gruszkowej 2, 34-324, Lipowej, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 99 000 zł
Cena oszacowania: 132 000 zł

Dom w miejscowości Ruda Śląska, Nowy Świat 28D (śląskie)

Nowy Świat 28D, 41-706, Ruda Śląska, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 533 250 zł
Cena oszacowania: 711 000 zł