Dodano dnia: 2022-05-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Brzustów, Brzustów 139A (łódzkie). Działka numer: 832/1

Brzustów 139A, 97-215, Brzustów, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-06
Sygnatura:  Km 526/19
Obszar działki: 0,0900 ha
Cena wywołania: 307 762 zł
Cena oszacowania: 410 350 zł
Wadium: 41 035 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim

Michał Ratuszniak

Kancelaria Komornicza, Nadpiliczna 15, Tomaszów Mazowiecki,  97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. (44) 610-38-02 / fax. 574-573-051

Sygnatura: Km 526/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Michał Ratuszniak na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 09:00 w dniu 06.07.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy  139A,Brzustów,  97-215 Inowłódz, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Mościckiego 9, Tomaszów Mazowiecki, 97-200 Tomaszów Mazowiecki)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1T/xxxxxxxx/4.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona nr działki 832/1 o pow. działki 0,09 ha. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 197,95 m2. Media : woda , kanalizacja , sieć elektryczna, ogrzewanie CO (piec uniwersalny i bojler)

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 13.07.2022 o godzinie: 14:00.

Suma oszacowania wynosi 410 350,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 307 762,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 035,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 57105014611000009030857495 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Michał Ratuszniak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Zduńska Wola, Łódzka 108 (łódzkie). Działka numer: 264/1

Łódzka 108, 98-220, Zduńska Wola, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-16
Cena wywołania: 138 000 zł
Cena oszacowania: 207 000 zł

Grunt w miejscowości Złotowizna, Złotowizna (łódzkie). Działka numer: 12/1

Złotowizna, 98-275, Złotowizna, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 10 709 zł
Cena oszacowania: 14 279 zł

Nieruchomość w miejscowości Łęczyca, Borki 69A (łódzkie)

Borki 69A, 99-100, Łęczyca, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-06
Cena wywołania: 386 666 zł
Cena oszacowania: 580 000 zł