Dodano dnia: 2022-02-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Borek Szlachecki, Zawiła 73 (małopolskie). Działka numer: 485

Zawiła 73, 32-050, Borek Szlachecki, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-02
Obszar działki: 0,2100 ha
Cena wywołania: 675 000 zł
Cena oszacowania: 90 000 zł
Wadium: 9 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik
 Kancelaria Komornicza nr V w Wieliczce
32-020 Wieliczka, ul.  Limanowskiego 30
tel.:(12) 288-35-55,  fax: (12) 345-03-43,  www.wieliczka.komornik.pl, e-mail: wieliczka@komornik.pl
KONTO PKO BP O/Kraków  nr 67 1020 2892 0000 5202 0154 8726
Sygn. akt  V Km 1399/18, V Km 1850/18, V Km 2250/21
Wieliczka, dnia 03.02.2022
w  odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 1399/18


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza nr V w Wieliczce zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2 marca 2022 roku  o godz 9.00  w sali nr 32 Sądu Rejonowego w  Wieliczce ul. Janińska 25 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A


udział wynoszący 1/4 części nieruchomości - działka nr 485 położonej w Borek Szlachecki,    stanowiącej własność dłużnika: ** *** posiadająca założoną księgę wieczystą w V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Skawinie Sądu Rejonowego w Wieliczce nr KR3I/xxxxxxxx/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 90.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:67.500,00 zł

Działka ewidencyjna nr 485 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, składającym się z przyziemia, parteru oraz nieużytkowego poddasza (strychu) z możliwością adaptacji na cele mieszkalne. Obiekt zrealizowany w latach 60 - tych XX wieku w konstrukcji tradycyjnej murowanej.  Powierzchnia użytkowa przyziemia wynosi: 72 92 m 2 . Na poziomie parteru znajdują się następujące pomieszczenia: cztery p0kąje, przedpokój, wiatrołap, łazienka, wejście na strych. Powierzchnia użytkowa parteru wynosi: 74,93 m2. Razem powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi: 147 ,85 m 2.

    Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany  jest  złożyć  rękojmię  w wysokości 10% ceny oszacowania  nieruchomości   najpóźniej   w dniu poprzedzającym  przetarg  w  gotówce  lub  w  postaci książeczki oszczędnościowej  banków upoważnionych według prawa bankowego do jej  wystawienia,  zaopatrzonej  w  upoważnienie  właściciela  do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika
67102028920000520201548726  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Protokół opisu i oszacowanie można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce w okresie trzech dni przed terminem licytacji ( sygn. akt I Co 206/19 ).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym  Wieliczce
Sławomir Szynalik

POUCZENIE
Stosownie do art.767 kpc na powyższe postanowienie przysługuje skarga do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w  Wieliczce w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W oparciu o art. 975 kpc dłużnik, w przypadku sprzedawanych kilku nieruchomości lub kilku części jednej nieruchomości, ma prawo wskazać kolejność, w jakiej ma być przeprowadzony  przetarg poszczególnych nieruchomości lub części.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r [Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.] od dnia 1 stycznia 2016 roku nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% do właściwego Urzędu Skarbowego.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wolbrom, Bolesława Chrobrego 17/13 (małopolskie)

Bolesława Chrobrego 17/13, 32-340, Wolbrom, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-17
e-licytacja
Cena wywołania: 70 388 zł
Cena oszacowania: 93 850 zł

Dom w miejscowości Tomaszowice, Krakowska 35 (małopolskie). Działka numer: 567/1

Krakowska 35, 32-085, Tomaszowice, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-05
Cena wywołania: 833 333 zł
Cena oszacowania: 1 250 000 zł

Grunt w miejscowości Łapczyca, Łapczyca (małopolskie). Działki numer: 1109, 1120/1

Łapczyca, 32-744, Łapczyca, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 9 780 zł
Cena oszacowania: 19 560 zł