Dodano dnia: 2022-06-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Bielsko-Biała, Gołębia 46 (śląskie). Działka numer: 635/70

Gołębia 46, 43-300, Bielsko-Biała, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-19
Obszar działki: 0,0677 ha
Cena wywołania: 635 250 zł
Cena oszacowania: 847 000 zł
Wadium: 84 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszeniaKOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej
RAFAŁ ŁYSZCZEK
Kancelaria Komornicza nr IV w Bielsku-Białej
ul. Krzemienna 7  43-316 Bielsko-Biała
www.komornikbielsko.pl  e-mail: sekretariat@komornikbielsko.pl
tel. 33 488-00-70, 602-318-560, fax 33 488-00-79
Numer rachunku bankowego: 12 1240 4142 1111 0010 4706 0406
W odpowiedzi podać: Sygn. akt Km 962/17
Bielsko-Biała, dnia 17.06.2022


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu 19.08.2022 roku o godz. 12:00
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Bogusławskiego 24  w sali numer 24
odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Bielsko-Biała  ul. Gołębia  46, w skład której  wchodzi działka  nr 635/70 o powierzchni  0,0677 HA, zabudowana budynkiem  mieszkalnym, wolnostojącym  o powierzchni  użytkowej 240 m2 oraz powierzchni dodatkowej w postaci piwnic 45 m2. Budynek funkcjonalnie podzielony na dwa odrębne mieszkania. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej nr BB1B/xxxxxxxx/4.
W/w nieruchomość stanowi własność dłużników:
 *************

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 847 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę: 635 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania (tj.84.700,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można złożyć na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul. R. Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406,  w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej  przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce,  lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość tą można oglądać  na dwa tygodnie przed licytacją  w  porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości. Zawiadomienie o terminie licytacji  zostało również obwieszczone na  stronach internetowych pod adresami: www.komornikbielsko.pl ,  www.licytacje.komornik.pl  oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Wyłączenia podmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Bielsko-Biała, Jana Kochanowskiego 41/26 (śląskie)

Jana Kochanowskiego 41/26, 43-300, Bielsko-Biała, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 130 666 zł
Cena oszacowania: 196 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Bielsko-Biała, Zwierzyniecka 22/29 (śląskie)

Zwierzyniecka 22/29, 43-300, Bielsko-Biała, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 113 250 zł
Cena oszacowania: 151 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Bielsko-Biała, Bestwińska 149 (śląskie)

Bestwińska 149, 43-346, Bielsko-Biała, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 129 734 zł
Cena oszacowania: 194 600 zł