Dodano dnia: 2022-06-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Bielsko Biała, Dożynkowa 23B (śląskie). Działka numer: 1963/16

Dożynkowa 23B, 43-380, Bielsko Biała, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-21
Obszar działki: 0,1656 ha
Cena wywołania: 198 300 zł
Cena oszacowania: 264 400 zł
Wadium: 26 440 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Marzena Majdak
Kancelaria Komornicza nr VI w Bielsku-Białej
ul.  1 Maja 34a/2a, 43-300 Bielsko-Biała

ING Bank Śląski SA: 50 1050 1070 1000 0090 3022 3912

KM 193/19O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Marzena Majdak, mający kancelarię pod adresem 43-300 Bielsko-Biała przy ul.  1 Maja 34a/2a w postępowaniu egzekucyjnym o egzekucję świadczeń pieniężnych na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 21 września 2022r. o godzinie 13:00  w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej pod adresem 43-300 Bielsko-Biała ul. Mickiewicza 22 odbędzie się

 P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako nieruchomość gruntowa ozn. jako dz.nr 1963/16 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym, wolnostojącym, częściowo podpiwniczonym z dachem wielospadowym, ze strychem nieużytkowym, wykonanym w techonologii tradycyjnej murowanej o pow.użytk. 64,80 M2, położonej w miejscowości Bielsko-Biała ul. Dożynkowa 23B stanowiącej własność dłużnika: **********.
W dziale III w/w księgi wieczystej wpisana jest bezpłatna służebność drogi wschodniej skrajem PGR. 1963/16 PASEM O SZER. 4 METRÓW, JAK ZAZNACZONO LINIĄ CZERWONĄ PRZERYWANĄ NA PROJEKCIE PODZIAŁU Z DNIA 4 LIPCA 2001R. NR 38/1131/2001 NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI PGR. 1963/17 OBJ. KW. 98733, PGR. 1963/18 OBJ. KW. 98734, I PGR. 1963/19 OBJ. KW. 17048.
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale VII Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Bielsku - Białej  o nr KW BB1B/xxxxxxxx/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:        264.400,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:        198.300,00 zł
Sprzedaż  nieruchomości nie  podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 26.440,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg: w gotówce w siedzibie kancelarii komornika lub przelewem na rachunek bankowy komornika w banku ING Bank Śląski SA nr 50 1050 1070 1000 0090 3022 3912 z podaniem sygn.akt KM 193/19.
Rękojmia może być również złożona w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu  o utracie rękojmi.
Rękojmia wpłacona w późniejszym terminie nie będzie przyjmowana.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w sądzie protokół opisu i oszacowania, natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika i jest dostępny w godzinach pracy kancelarii.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
mgr Marzena Majdak

 

]

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Częstochowa, Wilgowa (śląskie)

Wilgowa, 42-271, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 189 666 zł
Cena oszacowania: 284 500 zł

Nieruchomość w miejscowości Częstochowa, Cegielniana 5 (śląskie)

Cegielniana 5, 42-280, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-09
Cena wywołania: 388 416 zł
Cena oszacowania: 582 624 zł

Grunt w miejscowości Potoki, Potoki (śląskie). Działka numer: 195/104

Potoki, 44-285, Potoki, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 47 988 zł
Cena oszacowania: 71 982 zł