Dodano dnia: 2021-12-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Białystok, Czarnej Hańczy 47 (podlaskie). Działka numer: 1679

Czarnej Hańczy 47, 15-161, Białystok, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-17
Obszar działki: 0,0512 ha
Cena wywołania: 343 610 zł
Cena oszacowania: 458 147 zł
Wadium: 45 815 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Monika Zdrodowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  17-01-2022r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza Adama 103 w sali nr XV,     odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość zabudowaną o pow. 0,0512 ha oznaczonej numerem działki 1679  należącej do dłużnika **** ******** położonej: Białystok, Czarnej Hańczy 47,  dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW      BI1B/xxxxxxxx/5

Suma oszacowania wynosi 458 147,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi  343 610,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 814,70 zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15,00 w dniu 14-01-2022 lub na poniższe konto Komornika do dnia 14-01-2022
   Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081 
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (Sygn. akt II Co 2105/21)  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  

       Komornik Sądowy  

            Monika Zdrodowska

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Miejsce postojowe w miejscowości Białystok, Kręta 2 G-Garaż nr 89 (podlaskie)

Kręta 2 G-Garaż nr 89, 15-345, Białystok, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 21 460 zł
Cena oszacowania: 28 613 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Białystok, Elewatorska 9 (podlaskie)

Elewatorska 9, 15-620, Białystok, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 9 927 854 zł
Cena oszacowania: 13 237 139 zł

Mieszkanie w miejscowości Białystok, Artura Grottgera 4/22 (podlaskie)

Artura Grottgera 4/22, 15-213, Białystok, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 56 404 zł
Cena oszacowania: 84 607 zł