Dodano dnia: 2022-01-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Białe Błota, Gontowa 26 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 444/6

Gontowa 26, 86-005, Białe Błota, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-16
Obszar działki: 0,1360 ha
Cena wywołania: 412 598 zł
Cena oszacowania: 550 130 zł
Wadium: 55 013 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW BY1B/xxxxxxxx/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daniel Woźny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-02-2022 r. o godz. 11:00 w budynku XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64a w sali nr 13, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej: 86-005 Białe Błota, ul. Gontowa 26, nr dz. 444/6, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze BY1B/xxxxxxxx/2. Nieruchomość gruntowa obejmuje działkę o powierzchni 0,1360 ha. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wolnostojącym oraz budynkiem niemieszkalnym - garażem. Budynek mieszkalny jest piętrowy, jednorodzinny o powierzchni użytkowej 189,67 m2, z kolei budynek niemieszkalny garażowy ma powierzchnię 52,46 m2.
Suma oszacowania wynosi 550 130,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 412 597,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 013,00 zł. Rękojmię można uiścić na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Wydział Bankowości Transakcyjnej 38 2030 0045 1110 0000 0238 7270 albo gotówką w siedzibie kancelarii komornika w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1 nie później niż do dnia 15-02-2022 r. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu. Osoby wpłacające rękojmię przelewm zobowiązane są do wskazania numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W dniu 07-02-2022 r. można oglądać nieruchomość od godz. 10:00  do godz. 10:15.
W siedzibie kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daniela Woźnego w Bydgoszczy przy ul. Juliusza Słowackiego 1 można oglądać operat szacunkowy nieruchomości wraz z odpisem protokołu opisu i oszacowania nieruchomości.

Komornik Sądowy
Daniel Woźny   

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Gliszcz, Gliszcz (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 26/3

Gliszcz, 86-014, Gliszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 190 382 zł
Cena oszacowania: 253 842 zł

Mieszkanie w miejscowości Brodnica, Kazimierza Wielkiego 10/32 (kujawsko-pomorskie)

Kazimierza Wielkiego 10/32, 87-300, Brodnica, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 250 500 zł
Cena oszacowania: 334 000 zł

Grunt w miejscowości Gościeradz, Gościeradz (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 273/5, 273/2, 273/4, 273/6, 241, 273/1

Gościeradz, 86-010, Gościeradz gmina Koronowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-11
e-licytacja
Cena wywołania: 495 819 zł
Cena oszacowania: 991 639 zł