Dodano dnia: 2022-06-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Albinów, Albinów 16A (mazowieckie). Działka numer: 76

Albinów 16A, 08-130, wieś Albinów, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-22
Obszar działki: 0,1882 ha
Cena wywołania: 365 673 zł
Cena oszacowania: 487 564 zł
Wadium: 48 757 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach
Albert Rosa 
Kancelaria Komornicza nr I  w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul.Bpa I. Świrskiego 43A/6 
 Tel/fax 25 63 237-99
Sygn.akt  KM 490/19 
                                                                       O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Albert Rosa  Kancelaria Komornicza nr I w Siedlcach  ul. bpa I. Świrskiego 43A/6  tel 25 63-237-99  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

                                                              22 lipca 2022 roku o godz. 12.00 

w  budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach mającego siedzibę przy ul. Kazimierzowskiej 31A, w sali rozpraw nr 9 odbędzie się:

 

                                                                P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Albinów 16A, gm. Kotuń  składającej się z  działki  gruntu nr 76 o pow.  0,1882 ha  zabudowanej budynkiem mieszkalnym z garażem i pomieszczeniem gospodarczym stanowiącej własność dłużnika ***********
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Siedlcach o nr KW SI1S/xxxxxxxx/4. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:......................................... 487.564,00zł.

Cena wywołania  wynosi:.................................................................. 365.673,00zł

Rękojmia:.........................................................................................   48.756,40zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w kancelarii komornika dzień przed licytacją w gotówce lub potwierdzenie przelewu dokonanej wpłaty na konto komornika w PKO BP O/Siedlce nr 65 1020 4476 0000 8202 0016 8393.
Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś opinia szacunkowa tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. 
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
Komornik zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.                                  

                                                                                                                       Komornik Sądowy                     
                                                                                                            przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach

                                                                                                                           Albert  Rosa

                                                                                                                                                                                         

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Petrykozy, Petrykozy (mazowieckie)

Petrykozy, 96-321, Petrykozy, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 206 250 zł
Cena oszacowania: 275 000 zł

Dom w miejscowości Ustanów, Polna 16 (mazowieckie). Działki numer: 160/4, 160/8

Polna 16, 05-540, Ustanów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-10
Cena wywołania: 284 925 zł
Cena oszacowania: 379 901 zł

Dom w miejscowości Warszawa, Za Dębami 1 (mazowieckie). Działka numer: 33/4

Za Dębami 1, 05-075, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 526 730 zł
Cena oszacowania: 702 307 zł