Dodano dnia: 2022-05-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom położony w miejscowości Miejska Górka ul. Dubińska 37

Dubińska 37, 63-910, Miejska Górka, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-30
Sygnatura:  Km 420/20
Obszar działki: 0,0723 ha
Cena wywołania: 151 584 zł
Cena oszacowania: 202 113 zł
Wadium: 20 212 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu

Mikołaj Kobus

Kancelaria Komornicza, ul. Wazów 10, Rawicz,  63-900 Rawicz

tel. 655454935 / fax. 655454935

Sygnatura: Km 420/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu Mikołaj Kobus na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 30.06.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy ul. Dubińska 37, 63-910 Miejska Górka, dla której Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Ignacego Buszy 1, Rawicz, 63-900 Rawicz)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1R/xxxxxxxx/1.

Opis nieruchomości:
prawo własności do działki gruntu nr 1587 położona w Miejskiej Górce, o łącznej pow. 0,0723 ha. W ŁAMIE 4 WPISANO: "MAPA 7" W ŁAMIE 5 WPISANO: "ZABUDOWANIA, ROLA, SAD" WPISANO DNIA 26 SIERPNIA 1976R. ; w tym tereny mieszkaniowe - B o pow. 0,0446ha oraz tereny orne o pow. 0,0277ha, nieruchomość ma dostęp do drogi powiatowej i gminnej. Zabudowę stanowi dom mieszkalny jednorodzinny jednokondygnacyjny z poddaszem częściowo użytkowym, bez podpiwniczenia, budynek typu gospodarczego (1936 r. budowy), budynek garażu z płyt betonowych (brak w kartotece budynków), szopa na narzędzia (brak danych w kartotece budynków). Powierzchnia użytkowa domu mieszkalnego wynosi 89,60m2. Teren nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, obecnie na terenie obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Miejska Górka Uchwała V/23/2015 z 30-04-2015- działki znajdują się na terenach A2 rejon o bardzo korzystnych warunkach zabudowy mieszkaniowej w części północnej i wschodniej z udziałem rzemiosła (strefa otwarta).

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 07.07.2022 o godzinie: 11:00.

Suma oszacowania wynosi 202 113,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 151 584,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 211,30 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 46 1020 3121 0000 6602 0018 4853 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Mikołaj Kobus

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Mosina, Staffa 1 (wielkopolskie). Działka numer: 2769/3

Staffa 1, 62-050, Mosina, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 195 900 zł
Cena oszacowania: 261 200 zł

Mieszkanie w miejscowości Poznań, Prądzyńskiego 21/18 (wielkopolskie)

Prądzyńskiego 21/18, 61-523, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-11
Cena wywołania: 208 425 zł
Cena oszacowania: 277 900 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Czermin, Czermin 56A (wielkopolskie)

Czermin 56A, 63-304, Czermin, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-11-29
Cena wywołania: 112 575 zł
Cena oszacowania: 150 100 zł