Dodano dnia: 2022-05-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

DOM O POW. 149 M2 W KLUCZBORKU

Grota Roweckiego 46, 46-200, Kluczbork, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-20
Sygnatura:  Km 50/17                                                                                                            
Cena wywołania: 243 000 zł
Wadium: 32 400 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Monika Koźbiał

Kancelaria Komornicza Nr III w Kluczborku, 46-203 Kluczbork, ul. Wolności 5

ID E-SĄD 1024

tel.  532 506 396

kluczbork1@komornik.pl
www.komornikwkluczborku.pl


Sygnatura: Km 50/17                                                                                                            
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Monika Koźbiał na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-06-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku z siedzibą przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 15, 46-200 Kluczbork, pokój 12,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest Aleksandra Markiewicz położonej przy ul.Grota Roweckiego 46, 46-200 Kluczbork, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1U/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 324 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 243 000,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 400,00 zł. najpóźniej dzień przed licytacją. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kluczborku 36 12401662 1111 0000 2663 1435.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Monika KoźbiałOgłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kluczbork, Broniewskiego 6/16 (opolskie)

Broniewskiego 6/16, 46-203, Kluczbork, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 131 333 zł
Cena oszacowania: 197 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Kluczbork, Kilińskiego 17 B/2 (opolskie)

Kilińskiego 17 B/2, 46-200, Kluczbork, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-11-30
Cena wywołania: 93 000 zł
Cena oszacowania: 124 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Kluczbork, Ossowskiego 11e/5 (opolskie)

Ossowskiego 11e/5, 46-203, Kluczbork, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 73 333 zł
Cena oszacowania: 110 000 zł