Dodano dnia: 2020-03-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Cztery działki niezabudowane

Teodozjów, 96-230, Biała Rawska, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2020-04-29
Obszar działki: 1,2900 ha
Cena wywołania: 9 615 zł
Cena oszacowania: 12 821 zł
Wadium: 1 283 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

                                                       OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Tomasz Sekuter na podstawie art. 867 w zw. z  1013[6]  Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu w dniu 29-04-2020 r. o godz. 13:00 w KancelariI Komornika pod adresem: 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 3/7 (II piętro), odbędzie się pierwsza licytacja  nieruchomości położonej: 96-230 Biała Rawska, Teodozjów, dla której  Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1R/xxxxxxxx/8  będącej własnością dłużnika: Aneta Jankowska:


1) Nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca działkę nr 70, o powierzchni 0,41 ha, w użytkowaniu rolniczym, częściowo jako las. Działka nieuzbrojona. Dojazd do działki od strony wschodniej drogą gruntową stanowiącą dojazd do pól uprawnych. Według MPZP działka nr 70 znajduje się na obszarze oznaczonym jako 47.13.R,RL (rolnictwo, leśnictwo). Klasy gruntów: RV, RVI, LsV.
Suma oszacowania wynosi 12 821,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi 9 615,75 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska SA Oddział Centralny 19 109025900000000136357890.


2) Nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca działkę nr 91, o powierzchni 0,21 ha, w użytkowaniu rolniczym. Działka nieuzbrojona. Dojazd do działki od strony wschodniej drogą gruntową wewnętrzną stanowiącą dojazd do pól uprawnych. Według MPZP działka nr 91 znajduje się na obszarze oznaczonym jako 47.13.R,RL (rolnictwo, leśnictwo). Klasy gruntów: RV, ŁV.
Suma oszacowania wynosi 6 368,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi 4 776,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska SA Oddział Centralny 19 109025900000000136357890.


3) Nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca działkę nr 276, o powierzchni 0,27 ha, użytkowana jako las (sosna, wiek 40-60). Działka nieuzbrojona. Działka znajduje się w większym kompleksie lasów stanowiących własność prywatną. Dojazd do działki od strony południowej drogą gruntową stanowiącą dojazd do pól uprawnych i lasów. Według MPZP działka nr 276 znajduje się na obszarze oznaczonym jako 47.13.R,RL (rolnictwo, leśnictwo). Klasy gruntów: LV.
Suma oszacowania wynosi 8 635,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi 6 476,25 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska SA Oddział Centralny 19 109025900000000136357890.


4) Nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca działkę nr 557, o powierzchni 0,40 ha, użytkowana jako las (sosna, wiek 40-55). Działka nieuzbrojona. Działka znajduje się w większym kompleksie lasów stanowiących własność prywatną. Dojazd do działki od strony południowej drogą gruntową stanowiącą dojazd do pól uprawnych i lasów. Według MPZP działka nr 557 znajduje się na obszarze oznaczonym jako 47.13.R,RL (rolnictwo, leśnictwo). Klasy gruntów: LsV.
Suma oszacowania wynosi 10 195,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi 7 646,25 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska SA Oddział Centralny 19 109025900000000136357890.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać niertuchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


                                                                                                                                                 Komornik Sądowy
                                                                                                                                                   Tomasz Sekuter

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Moszczenica, Moszczenica (łódzkie). Działka numer: 437

Moszczenica, 97-310, Moszczenica, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-17
Cena wywołania: 25 200 zł
Cena oszacowania: 33 600 zł

Grunt w miejscowości Bełchatów, 33D (łódzkie). Działka numer: 212/8

33D, 97-400, Bełchatów, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-01
Cena wywołania: 332 000 zł
Cena oszacowania: 498 000 zł

Dom w miejscowości Tomaszów Mazowiecki, ul. Edwarda 21 (łódzkie). Działka numer: 478

ul. Edwarda 21, 97-200, Tomaszów Mazowiecki, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-02-08
Cena wywołania: 332 250 zł
Cena oszacowania: 443 000 zł