Dodano dnia: 2020-03-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Cztery działki niezabudowane

ul. Kaletnicza, 04-439, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2020-04-23
Sygnatura: Km 1328/18
Obszar działki: 0,3603 ha
Cena wywołania: 955 275 zł
Cena oszacowania: 1 273 700 zł
Wadium: 127 370 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe

Krzysztof Pietrzyk

Kancelaria Komornicza, Murmańska 11, Warszawa, 04-203 Warszawa

tel. 22 101-26-99 / fax.

Sygnatura: Km 1328/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-04-2020 o godz. 12:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul.Kaletnicza , 04-445 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 3 603,00 m2, działki gruntu numer ewidencyjny 50/3, 50/4, 50/5, 50/7, obręb 3-09-11, niezabudowane. Teren działki płaski. Działka 50/3 o powierzchni 621,00 m2, działka 50/5 o powierzchni 184,00 m2, działka 50/7 o powierzchni 191,00 m2 - użytkowane są jako drogi wewnętrzne, utwardzone. Działka 50/4 o powierzchni 2 607,00 m2 jest działką zadrzewioną i zakrzewioną. Działka nieogrodzona, bez ograniczeń dostępu dla osób postronnych. Nieruchomość położona jest przy zbiegu ulic Kaletniczej i Zesłańców Polskich, dzielnica Rembertów, Warszawa. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Po zapłaceniu przez nabywcę sumy sąd niezwłocznie wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Suma oszacowania wynosi 1 273 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 955 275,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 127 370,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 48 2030 0045 1110 0000 0216 6900.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Krzysztof Pietrzyk


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Warszawa, Żwanowiecka 47 (mazowieckie). Działka numer: 66

Żwanowiecka 47, 04-849, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-19
Cena wywołania: 303 112 zł
Cena oszacowania: 404 150 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Smoluchowskiego 6/36 (mazowieckie)

Smoluchowskiego 6/36, 02-679, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-10
e-licytacja
Cena wywołania: 336 000 zł
Cena oszacowania: 448 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, ul. Bony 47H/10 (mazowieckie)

ul. Bony 47H/10, 02-496, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-20
e-licytacja
Cena wywołania: 488 175 zł
Cena oszacowania: 650 900 zł