Dodano dnia: 2020-02-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Cztery działki niezabudowane

Zgierz, 95-100, Zgierz, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-06-30
Sygnatura: km 3115/16
Obszar działki: 0,8577 ha
Cena wywołania: 16 575 zł
Cena oszacowania: 22 100 zł
Wadium: 2 210 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

km 3115/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI
nr KW LD1G/xxxxxxxx/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański, Kancelaria Komornicza nr II w Zgierzu  z siedzibą w Zgierzu(95-100) ul. ks.J.Popiełuszki 3 A (tel.42-716-10-39) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  30 czerwca 2020r. o godz.13:40
w    budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu mającego siedzibę przy Zgierz, ul.Sokołowska 6 w sali nr XI,     
odbędzie się pierwsza licytacja udziału Roberta Karolaka wynoszącego 1/2 części we współwłasności nieruchomości położonej w Zgierz  (zgodnie z Księgą Wieczystą)
Zgierz ul. Przy Rzece , Nadrzeczna   (zgodnie z wypisem z Ewidencja Gruntu)
dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą  nr KW LD1G/xxxxxxxx/7
Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest na czterech działkach gruntu zlokalizowanych w Zgierzu przy ul. Przy Rzece - działki nr 127, 186, 208 oraz przy ul. Nadrzecznej - działka nr 329.
Działka o numerze ewidencyjnym 329  o powierzchni 0,4458 ha posiada kształt trapezu. Działka niezagospodarowana; naniesienia roślinne bez wartości użytkowej (samosiew)
klasoużytek: RV. Dojazd drogą gruntową. Działka posiada dostęp do drogi: działka nr 270 (własność urzędu miasta)
Działka o numerze ewidencyjnym 186 o powierzchni 0,2994 ha posiada kształt trapezu
Działka niezagospodarowana; naniesienia roślinne bez wartości użytkowej  (samosiew)
klasoużytek: ŁV, ŁVI, Lz-ŁV. Dojazd ulicą Broniewskiego. Działka nie posiada dostępu do drogi.
Działka o numerze ewidencyjnym 127 o powierzchni 0,0510 ha posiada kształt trapezu Dostęp do infrastruktury technicznej w otoczeniu: brak. Działka niezagospodarowana; naniesienia roślinne terasy rzecznej rzeki Bzury, roślinność łęgowa, teren podmokły
klasoużytek: ŁV. Dojazd drogą polną. Działka  posiada dostęp do drogi: działka nr 125 (własność urzędu miasta)
Działka o numerze ewidencyjnym 208 o powierzchni 0,0762 ha  posiada kształt trapezu.
Działka niezagospodarowana; naniesienia roślinne terasy rzecznej rzeki Bzury, roślinność łęgowa, teren podmokły klasoużytek: ŁV.  Działka nie posiada dostępu do drogi.
Suma oszacowania udziału Roberta Karolaka wynoszącego 1/2 części we współwłasności nieruchomości wynosi 22 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    16 575,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 210,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także przelewem bankowym  na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zgierzu  88 10203440 0000 7902 0015 9996
nie później w dniu poprzedzającym przetarg z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku bankowym komornika.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w    Sądzie Rejonowym w Zgierzu przy Zgierz, ul.Sokołowska 6 w (I Co 96/18)  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Zgierz, Zachodnia 5 (łódzkie). Działka numer: 372

Zachodnia 5, 95-100, Zgierz, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-02-24
Cena wywołania: 377 333 zł
Cena oszacowania: 566 000 zł

Dom w miejscowości Zgierz, ul. Grabskiego 3 (łódzkie). Działki numer: 87/9, 87/10

ul. Grabskiego 3, 95-100, Zgierz, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-01-19
Cena wywołania: 530 550 zł
Cena oszacowania: 707 400 zł

Mieszkanie w miejscowości Zgierz, ul. Rembowskiego 36/40/22 (łódzkie)

ul. Rembowskiego 36/40/22, 95-100, Zgierz, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-22
Cena wywołania: 55 688 zł
Cena oszacowania: 74 250 zł