Dodano dnia: 2020-02-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Część działki niezabudowanej

Będzinko, 76-037, Będzinko, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2020-03-17
Sygnatura: Kms 92/18
Obszar działki: 1,9688 ha
Cena wywołania: 22 875 zł
Cena oszacowania: 30 500 zł
Wadium: 3 050 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Karol Cygert

Kancelaria Komornicza, Zwycięstwa 140/319, Koszalin, 75-613 Koszalin

tel. 94 34 777 90 / fax. 94 34 777 91

Sygnatura: Kms 92/18

www.koszalin-komornik.pl

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Karol Cygert na podstawie art. 1013 ind. 6 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-03-2020 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy , 76-037 Będzinko, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem przetargu jest 1/2 niewydzielonej części nieruchomości niezabudowanej gruntowej, rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 15/1 o powierzchni 1,9688 ha (bez działki 27/1)

Suma oszacowania wynosi 30 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22 875,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 050,00 zł. 


Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 867 ind. 1 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania napóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Jeżeli książeczka oszczędnościowa nie jest wystawiona na okaziciela, można ją przyjąć tytułem rękojmi tylko wówczas, gdy wraz z książeczką licytant złoży komornikowi pisemne upoważnienie do podjęcia kwoty rękojmi, w którym wskazane będzie imię i nazwisko komornika, podpis zaś wierzyciela książeczki będzie urzędowo poświadczony.
Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bałtycki Bank Spółdzielczy 65 8566 0003 0600 7294 2005 0001

Zgodnie natomiast z art 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy do godziny osiemnastej dnia następnego.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art.867 ind. 2 § 4 kpc)
Ponadto wskazuję, iż prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Na dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii Komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją.


Komornik Sądowy

Karol Cygert


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Darłowo, ul. Władysława Reymonta (zachodniopomorskie). Działka numer: 127/2

ul. Władysława Reymonta, 76-150, Darłowo, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-18
Cena wywołania: 141 000 zł
Cena oszacowania: 188 000 zł

Grunt w miejscowości Sianów, Sianów (zachodniopomorskie). Działki numer: 86/2, 86/3

Sianów, 76-004, Sianów, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-18
Cena wywołania: 83 625 zł
Cena oszacowania: 111 500 zł

Grunt w miejscowości Gorzysław, Gorzysław (zachodniopomorskie). Działki numer: 322, 321

Gorzysław, 72-320, Trzebusz, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-23
Cena wywołania: 80 783 zł
Cena oszacowania: 107 710 zł