Dodano dnia: 2020-02-06
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Budynek gospodarczy zaadaptowany na funkcje mieszkalne

Kozłowo 18, 09-210, Kozłowo, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-19
Obszar działki: 0,1837 ha
Cena wywołania: 47 850 zł
Cena oszacowania: 63 800 zł
Wadium: 6 380 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Monika Jasińska, Kancelaria Komornicza nr II w Sierpcu na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-03-2020 r. o godz. 08:40 w budynku Sądu Rejonowego w Sierpcu mającego siedzibę pod adresem ul. Wiosny Ludów 1, 09-200 SIERPC w sali nr  22, odbędzie się
pierwsza licytacja

 nieruchomości stanowiącej  grunty rolne zabudowane dz.nr 237/1 o łącznej pow. 0,1837ha  położonej pod adresem: 09-209 Kozłowo, Kozłowo 18, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1E/xxxxxxxx/8 będącej własnością dłużniczki Anny Miaśkiewicz.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym wolnostojącym, niepodpiwniczonym, parterowym z zadaszonym tarasem , rok budowy 1986. W części pomieszczeń posadzki betonowe, surowe, w części wykończone panelami (pokój), płytkami ceramicznymi (kuchnia, łazienka, przedpokój). W łazience ściany w płytkach ceramicznych, na wyposażeniu: kabina prysznicowa, sedes, umywalka. W pomieszczeniu socjalnym (kuchni) ściany częściowo w płytkach ceramicznych, częściowo tynkowane, malowane. Stolarka okienna drewniana, w części nieotynkowanej budynku wyeksploatowana lub brak. W budynku rozprowadzona instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna. Do szczytu budynku przylega płyta betonowa pod taras, z zadaszeniem o konstrukcji drewnianej, krytym blachą o pow. 14,20m2 Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 110,50m2.
BUDYNEK NIE JEST ZAMIESZKANY. Z uwagi na wydzielenie działki nr 237/1 z nieruchomości obciążonej służebnością osobistą  - ciężar został przeniesiony na nieruchomość będącą przedmiotem licytacji, która obciążona jest utrzymaną w mocy służebnością osobistą mieszkania oszacowaną przez biegłego sądowego na kwotę 30 100,00zł (słownie: trzydzieści tysięcy sto złotych).Kwota ta zostanie zaliczona nabywcy na poczet ceny nabycia.
Suma oszacowania wynosi 63 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 47 850,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 380,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Płocku 97 10203974 0000 5702 0318 7960
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin oglądania nieruchomości został wyznaczony na dzień  05-03-2020r. godz. 11:30. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Komornik Sądowy
 Monika Jasińska  

Pouczenie:
Zgodnie z treścią przepisu art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 kpc).  Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem oraz podlega opłacie sądowej.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Ludwinów, Ludwinów (mazowieckie). Działka numer: 728

Ludwinów, 05-254, Ludwinów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-27
Cena wywołania: 22 500 zł
Cena oszacowania: 30 000 zł

Grunt w miejscowości Kolonia Szulmierz, Kolonia Szulmierz (mazowieckie). Działki numer: 38, 46, 79, 95

Kolonia Szulmierz, 06-461, Kolonia Szulmierz, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-21
Cena wywołania: 389 480 zł
Cena oszacowania: 519 307 zł

Grunt w miejscowości Stare Faszczyce, Stare Faszczyce (mazowieckie). Działki numer: 15/3, 71

Stare Faszczyce, 05-870, Stare Faszczyce, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-27
Cena wywołania: 163 650 zł
Cena oszacowania: 218 200 zł