Dodano dnia: 2020-02-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Apartament trzypokojowy w stanie deweloperskim

ul. Urocza 5 ABC/802 BUD C, 58-580, Szklarska Poręba, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-08-31
Sygnatura: KM 111/18
Powierzchnia: 62,16 m2
Cena wywołania: 245 250 zł
Cena oszacowania: 327 000 zł
Wadium: 32 700 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze
Łukasz Kochański
Kancelaria Komornicza nr IV w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul.  Grabowskiego 2/4
tel.: 75 713 84 37, ,  email: jelenia.gora.kochanski@komornik.pl
konto: PKO BP SA Oddział 1 we Wrocławiu 08 1020 5226 0000 6802 0600 9080 
Sygn. akt Km 111/18
Jelenia Góra, dnia 2020-07-10
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 111/18
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Łukasz Kochański Kancelaria Komornicza nr IV w Jeleniej Górze zawiadamia, że w dniu 31 sierpnia 2020r. o godz 12: 30 w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze mieszczącego się przy ul. Kochanowskiego 18 w Jeleniej Górze, odbędzie się:


P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A
lokalu nr 802 BUD. C, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w zespole mieszkalno - apartamentowym przy ul. Uroczej 5 ABC w Szklarskiej Porębie. Powierzchnia lokalu wynosi 62,16 m2 . Wraz z lokalem związany jest udział wynoszący 6216/744500 w częściach wspólnych budynku oraz gruntu. Lokal  położony jest on na 8 kondygnacji i składa się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni oraz łazienki z WC. Dla lokalu Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą JG1J/xxxxxxxx/1. Objęty egzekucją lokal stanowi własność dłużnika egzekwowanego Urocza 5 sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.


     Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 327.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji  wynosi: trzy czwarte ceny oszacowania tj. kwotę: 245.250,00 zł.


     Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania  nieruchomości (32.700,00 zł) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację w gotówce w kasie kancelarii, na rachunek urzędowy komornika: PKO BP SA Oddział I we Wrocławiu: 08 1020 5226 0000 6802 0600 9080 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 


    Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na 3 dni przed przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Wydziału Cywilnego do sprawy I Co 3687/18.


     Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze
Kancelaria Komornicza nr IV w Jeleniej Górze 
przy ul. Grabowskiego 2/4


                                                                                                                        mgr Łukasz Kochański


Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art. 767§ 3 k.p.c.). Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 1¹ k.p.c.). 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Stary Śleszów, ul. Lipowa (dolnośląskie). Działki numer: 35/3, 35/4, 35/5, 35/7

ul. Lipowa, 55-020, Stary Śleszów, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-21
Cena wywołania: 38 250 zł
Cena oszacowania: 51 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Ołtaszyńska 92a/4 (dolnośląskie)

Ołtaszyńska 92a/4, 53-034, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-19
Cena wywołania: 263 906 zł
Cena oszacowania: 351 875 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Ścinawka Dolna, Ścinawka Dolna 76a (dolnośląskie)

Ścinawka Dolna 76a, 57-409, Ścinawka Dolna, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-01-21
Cena wywołania: 135 333 zł
Cena oszacowania: 203 000 zł