Dodano dnia: 2020-02-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

4/16 niewydzielonej części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. zabudowy 109 m2 , działka o nr 351 o pow 0,0521 ha położonej w Supraślu,

, , Supraśl, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-13
Cena wywołania: 49 789 zł

Treść ogłoszenia

                                           OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Piotr Łukasz Krasuski Zastępca Krzysztof Łapiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  13-03-2020r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza Adama 103 w sali nr XV odbędzie się pierwsza licytacja 4/16 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę, budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. zabudowy 109 m2  , nr 351 o pow 0,0521 ha położonej w Supraślu, narożnie przy ul. Wróbla 1 oraz ulicy Lewitówka należącej do dłużnika:Daniel Żelążyk, dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi  wieczystej.
Suma oszacowania udziału wynosi 66 385,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi    49 789,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 639,00 zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.  
Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15,00 w dniu 12-03-2020 lub na poniższe konto Komornika do dnia 12-03-2020 Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081  
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 12.03.2020 nie będą uwzględniane.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (Sygn. akt II Co 2149/19)  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.                     
 
                                                            z-ca Komornika Sądowego   
                                        

                                                                        Krzysztof Łapiński

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Dzięciołówka, Dzięciołówka 17 (podlaskie). Działka numer: 4/2

Dzięciołówka 17, 16-140, Dzięciołówka, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-17
Cena wywołania: 220 786 zł
Cena oszacowania: 294 382 zł

Mieszkanie w miejscowości Bialystok, Wysoki Stoczek 15A/25 (podlaskie)

Wysoki Stoczek 15A/25, 15-754, Bialystok, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-17
Cena wywołania: 140 424 zł
Cena oszacowania: 187 233 zł

Dom w miejscowości Kosiorki, Kosiorki 10 (podlaskie). Działka numer: 31

Kosiorki 10, 18-230, Kosiorki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-01-25
Cena wywołania: 9 000 zł
Cena oszacowania: 13 500 zł