Dodano dnia: 2020-02-06
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

3 działki o łącznej pow.0,4368 ha

, , Juszczyna, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2020-03-04
Sygnatura: KM 1315/18
Cena wywołania: 38 300 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żywcu

Agata Różycka

Kancelaria Komornicza, 3 Maja 31, Żywiec, 34-300 Żywiec

tel. 33 861 56 65 / fax. 33 861 56 65

Sygnatura: KM 1315/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Agata Różycka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-03-2020 o godz. 09:45 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Juszczyna, 34-382 Radziechowy-Wieprz, dla której SĄD REJONOWY ŻYWIEC V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1Z/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Żywiec, dnia 03-02-2020 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Kancelaria Komornicza nr V w Żywcu Agata Różycka 34-300 Żywiec ul. 3 Maja 31/- zywiec@komornik.pl tel/fax 033 8615665 Sygn.akt KM 1315/18 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Kancelaria Komornicza nr V w Żywcu Agata Różycka zawiadamia na podstawie art 10136 kpc w związku z art 867 kpc, że w dniu 04.03.2020r o godz. 09:45 w kancelarii komornika w Żywcu odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: 3 działek, nr. 2392/8, 2497/49 i 2397/22 niezabudowanych o łącznej pow.4368m2, położonej w Juszczyna, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu nr BB1Z/xxxxxxxx/4 : 1/ działka nr 2392/8 o powierzchni 1066m2, wartość oszacowania 3.600,00zł. Cena wywoławcza wynosi jedna druga oszacowania tj. kwotę:1.800,00zł. 2/ działka nr 2497/49 o powierzchni 1859m2,wartość oszacowania 6.200,00zł. Cena wywoławcza wynosi jedna druga wartości oszacowania tj. kwotę:3.100,00zł. 3/ działka nr 2397/22 o powierzchni 1443m2,wartość oszacowania 66.800,00zł. Cena wywoławcza wynosi jedna druga wartości oszacowania tj. kwotę:33.400,00zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% kwoty oszacowania działki-nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.Sprzedaż nie podlega podatkowi od towarów i usług VAT, podlega opodatkowaniu PCC. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. UWAGA! Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Agata Różycka Otrzymują do wiadomości: 1. Strony i uczestnicy postępowania; 2. Właściwe urzędy; 3. a/a POUCZENIE: Skargę na czynność można złożyć do Kancelarii Komornika Agaty Różyckiej zgodnie z art. 767 kpc i winna ona czynić zadość wymogom art. 126 kpc

Suma oszacowania wynosi 76 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 38 300,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 660,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. Bielsko Biała 12102013900000680201137462.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Agata Różycka


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Wojkowice, Głowackiego 141 (śląskie). Działka numer: 1362/2

Głowackiego 141, 42-580, Wojkowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-09
Cena wywołania: 210 225 zł
Cena oszacowania: 280 300 zł

Dom w miejscowości Jaworzno, ul. Wybickiego 27 (śląskie). Działka numer: 3/69

ul. Wybickiego 27, 43-600, Jaworzno, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-03-17
Cena wywołania: 303 533 zł
Cena oszacowania: 455 300 zł

Grunt w miejscowości Wąsosz, Wąsosz (śląskie). Działki numer: 50, 177, 467/5, 337/4

Wąsosz, 42-274, Wąsosz, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-28
Cena wywołania: 48 150 zł
Cena oszacowania: 64 200 zł