Dodano dnia: 2022-02-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

151/2

Łubin Kościelny, 17-100, Łubin Kościelny, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-03-15
Cena wywołania: 33 000 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Patryk Grzegorz Capała na podstawie art. 867 kpc w zw. z art. 1013 indeks 6 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-03-2022r. o godz. 11:00 w kancelarii komornika mieszczącej się pod adresem 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Żwirki i Wigury 15, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek 151/2 o powierzchni 1,1306 ha oraz 151/3 o powierzchni 0,6725 ha położonych w obrębie Łubin Kościelny, w gminie Bielsk Podlaski, dla których Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BI1P/xxxxxxxx/8.
Suma oszacowania działki 151/2 wynosi 44.000,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi 33.000,00zł. Rękojmia wynosi 4.400,00zł.
Suma oszacowania działki 151/3 wynosi 24.000,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi 18.000,00zł. Rękojmia wynosi 2.400,00zł

- nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek 149/6 o powierzchni 1,1941 ha oraz 149/7 o powierzchni 0,3023 ha, położonych w obrębie Łubin Kościelny, w gminie Bielsk Podlaski, dla których Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BI1P/xxxxxxxx/4 .
Suma oszacowania działki 149/6 wynosi 47.000,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi 35.250,00zł. Rękojmia wynosi 4.700,00 zł.
Suma oszacowania działki 149/7 wynosi 12.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi 9.000,00 zł. Rękojmia wynosi 1.200,00 zł.
W dziale III księgi wieczystej BI1P/xxxxxxxx/4 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe dożywotnia nieodpłatna służebność osobista polegająca na prawie korzystania z części działki leśnej nr 28/1 ustanowione na rzecz Urszuli i Krzysztofa Kobryńskich.

- nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek 134/5 o powierzchni 0,1285 ha, 134/23 o powierzchni 2,8190 ha, 134/25 o powierzchni 1,0980ha, 134/26 o powierzchni 1,7153 ha, 134/28 o powierzchni 0,3998 ha, 134/32 o powierzchni 0,1805 ha, 149/9 opowierzchni 2,9202 ha, położonych w obrębie Łubin Kościelny, w gminie Bielsk Podlaski, dla których Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1P/xxxxxxxx/1.
Suma oszacowania działki 134/5 wynosi 5.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi  3.750,00zł. Rękojmia wynosi  500,00zł.
Suma oszacowania działki 134/23 wynosi 104.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi  78.000,00zł. Rękojmia wynosi  10.400,00zł.
Suma oszacowania działki 134/25 wynosi 42.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi 31.500,00zł. Rękojmia wynosi  4.200,00zł.
Suma oszacowania działki 134/26 wynosi 61.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi  45.750,00zł. Rękojmia wynosi  6.100,00zł.
Suma oszacowania działki  134/28 wynosi 13.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi  9.750,00zł. Rękojmia wynosi  1.300,00zł.
Suma oszacowania działki 134/32 wynosi 7.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi  5.250,00zł. Rękojmia wynosi  700,00zł.
Suma oszacowania działki 149/9 wynosi 108.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi  81.000,00zł. Rękojmia wynosi  10.800,00zł.

- nieruchomości gruntowych oznaczonej nr działek 1124 o powierzchni 1,2700ha i 1127 o powierzchni 1,5800 ha położonych w obrębie Grabowiec, w gminie Bielsk Podlaski, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BI1P/xxxxxxxx/1.
Suma oszacowania działki 1124 wynosi 46.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi  34.500,00 zł. Rękojmia wynosi 4.600,00 zł.
Suma oszacowania działki 1127 wynosi 57.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi 42.750 zł. Rękojmia wynosi 5.700,00 zł.
- nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 134/17 o powierzchni 0,0512 ha, położonej w obrębie Łubin Kościelny, w gminie Bielsk Podlaski, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BI1P/xxxxxxxx/7.
Suma oszacowania działki 134/17 wynosi 2.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi 1.500,00 zł. Z uwagi na wysokość sumy oszacowania nie ma wymogu uiszczenia rękojmi.
W/w nieruchomości w momencie zajęcia stanowiły własność dłużnika Tomasza Pietrzykowskiego. Na dzień sporządzenia obwieszczenia o licytacji w księgach wieczystych jako właściciele figurują Krzysztof i Danuta Wiercińscy.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: 
PKO BP SA 07 10201332 0000 1402 0032 2107
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867 indeks 1 kpc w zw. z art. 1013 indeks 6 § 1 kpc).
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
Art. 871. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w zw. z art. 1013 indeks 6 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 indeks 2 kpc w zw. z art. 1013 indeks 6 § 1 kpc).
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomości w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Piecki, Piecki (podlaskie). Działka numer: 96/2

Piecki, 16-425, Piecki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-09
e-licytacja
Cena wywołania: 249 000 zł
Cena oszacowania: 332 000 zł

Dom w miejscowości Kropiwnica-Gajki, Kropiwnica-Gajki (podlaskie). Działka numer: 103

Kropiwnica-Gajki, 18-214, Kropiwnica-Gajki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-16
Cena wywołania: 284 242 zł
Cena oszacowania: 378 989 zł

Mieszkanie w miejscowości Suwałki, Aleksandry Piłsudskiej 13A/29 (podlaskie)

Aleksandry Piłsudskiej 13A/29, 16-400, Suwałki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 102 150 zł
Cena oszacowania: 136 200 zł