Dodano dnia: 2022-05-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

1/2 części nieruchomości

Węgierska 5, 64-100, Leszno, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-21
Cena wywołania: 64 050 zł
Wadium: 9 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy     (dawniej Rew.III) Leszno, dnia  23-05-2022
przy Sądzie Rejonowym w Lesznie
Maciej Kasprowiak
Kancelaria Komornicza nr III w Lesznie
64-100 Lesznoul. Bolesława Chrobrego 20
tel. ( 0-65 )529 12 74, 603 504 536  e-mail:biuro@komornik-leszno.pl
  Km 139/17
  

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI  
UDZIAŁU 1/2 CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 
   nr KW  PO1L/xxxxxxxx/7


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Maciej Kasprowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  21-06-2022r. o godz.11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Lesznie, przy ul. Dąbrowskiego 2 w sali nr 22  odbędzie się pierwsza licytacja  
udziału 1/2 części nieruchomości lokalowej  oznaczonej numerem administracyjnym 5 o powierzchni użytkowej 53,30m2 wraz z udziałem wynoszącym 533/197647 we współwłasności w częściach wspólnych budynku i własności działki, 
należącej  do dłużnika **** ******** położonej: 64-100 Leszno, ul. Węgierska 5/5, 
dla której  Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW NKW: PO1L/xxxxxxxx/7
Suma oszacowania  udziału 1/2 części wynosi 85.400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   64.050,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8.540,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Lesznie 82102030880000860200056358 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją  po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w  kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 


 
  Komornik Sądowy

Maciej Kasprowiak

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Orzeszkowo, Orzeszkowo (wielkopolskie). Działka numer: 211/3

Orzeszkowo, 63-012, Orzeszkowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-19
Cena wywołania: 468 750 zł
Cena oszacowania: 625 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Poznań, Kosmonautów 7/47 (wielkopolskie)

Kosmonautów 7/47, 61-624, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 247 800 zł
Cena oszacowania: 330 400 zł

Dom w miejscowości Kowanówko, Obornicka 9 (wielkopolskie). Działka numer: 223/7

Obornicka 9, 64-600, Kowanówko, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-28
Cena wywołania: 183 937 zł
Cena oszacowania: 245 250 zł