Dodano dnia: 2020-03-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

.

, , Wólka, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-18
Sygnatura: KM 342/17
Cena wywołania: 109 050 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszeniaKomornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lipnie

Robert Damski

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 11, Lipno, 87-600 Lipno

tel. (054) 288 47 62 / fax. (054) 288 47 62

Sygnatura: KM 342/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WL1L/xxxxxxxx/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipnie Robert Damski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  18-03-2020r. o godz.09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Lipnie mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 15/17   w sali nr 109    odbędzie się pierwsza licytacja
nieruchomości  stanowiącej  działkę nr 337/3, o pow. 2,7029 ha  (łąki trwałe -ŁVI  o pow. 0,2059;nieużytki -N o pow.0,1180 ,pastwiska trwałe -PsVI o pow. 0,0858 ,gruntu orne -RVI 2,2932 ),nieruchomość znajduje się na obszarze przeznaczonym pod zabudowę przemysłowo-składową,częściowo pod zalesienie,pod projektowaną drogę krajową S-10 wraz z węzłami drogowymi.Na nieruchomość została wydana Dezycja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na budowie biura giełdy wraz z pomieszczeniami socjalnymi,dla obsługi giełdy,dojazd drogą krajową 10.
należącej  do dłużnika **** ******** położonej: 87-630 SKĘPE, Wólka,
     dla której  Sąd Rejonowy w Lipnie Wydział  Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: WL1L/xxxxxxxx/8]
Suma oszacowania wynosi   145 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     109 050,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 540,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A  O/Lipno 85102051700000190200581470 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Kwota oszacowania nieruchomości  stanowi wartość netto  do której będzię doliczony podatek VAT  23% .
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin oglądania nieruchomości  wyznaczono na dzień 09-03-2020 r o godz.11:00 zaś w kancelarii komornika do wglądu udostępnione zostaną dokumenty: odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów


                                                                                                                                                     Komornik Sądowy        

                                                                                                                                          Robert Damski   

        

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Retkowo, Retkowo (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 74/1

Retkowo, 89-200, Retkowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-31
Cena wywołania: 50 250 zł
Cena oszacowania: 67 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Kowalewo, ul. Chopina 5/3 (kujawsko-pomorskie)

ul. Chopina 5/3, 87-410, Kowalewo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-11
Cena wywołania: 7 530 zł
Cena oszacowania: 10 040 zł

Dom w miejscowości Ciechocinek, Mikołaja Kopernika 55g (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 640/10, 640/9

ul. Mikołaja Kopernika 55g, 87-720, Ciechocinek, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-02-09
Cena wywołania: 205 050 zł
Cena oszacowania: 273 400 zł